O družbi

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., je v 100-odstotni lasti Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana. Družba je bila ustanovljena 18.12.2002 (sprejem akta o ustanovitvi), v sodni register je bila vpisana 21.11.2003, poslovati pa je začela s 1.1.2004.

Družba ima dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in dovoljenje za opravljanje nekaterih pomožnih storitev.

Družba NLB Skladi, d.o.o., je registrirana za FATCA pri IRS (Internal Revenue Service - Urad za notranje prihodke ZDA) z GIIN: DQANI4.00008.ME.705 kot Member of Lead FFI.

Dodatno je družba NLB Skladi, d.o.o., registrirana za FATCA pri IRS, za račun 20 podskladov krovnega sklada NLB Skladi, z GIIN: 9H87YG.00000.SP.705 kot Sponsoring entity.

Družba NLB Skladi, d.o.o., je skladna z zahtevami FATCA in jih izvaja s 1.7.2014. Pri tem ne izvaja pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ali storitev v zvezi z urejanjem davčnih obveznosti oseb v Združenih državah Amerike.

 

Osebna izkaznica družbe

Družba:

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

Sedež:

Ljubljana

Poslovni naslov:

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Telefon:

(01) 476 52 70

Telefaks:

(01) 476 52 99

E-pošta:

info@nlbskladi.si

Internet:

www.nlbskladi.si

Davčna št.:

46788719

Matična št.:

1876031000

Številka reg. vpisa:

1/38660/00 (vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani)

Znesek osnovnega kapitala:

2.921.048,00 EUR


Uprava

mag. Kruno Abramovič, CFA,
predsednik uprave

Kruno AbramovičKruno Abramovič, doma iz Kočevja, je bil eden najuspešnejših študentov svoje generacije, prejemnik več nagrad, vključno z nagrado Banke Slovenije in Prešernovo nagrado Ekonomske fakultete. Je magister znanosti in nosilec naziva CFA. Z upravljanjem premoženja vlagateljev se aktivno ukvarja že od leta 1998, njegova poklicna pot pa je v celoti povezana z NLB Skupino, kjer je deloval tako na področju individualnega upravljanja premoženja kot upravljanja investicijskih skladov. Od decembra 2009 je predsednik uprave najuspešnejše družbe za upravljanje v Sloveniji. Meni, da ima izvrstne sodelavce tako v družbi NLB Skladi kot med komercialisti v NLB d.d. Rad igra športne igre in je srečno poročen oče treh otrok.

 

 

Blaž Bračič,
član uprave

Blaž BračičBlaž Bračič je univerzitetni diplomirani ekonomist. V času študija na ekonomski fakulteti in takoj po njem je sodeloval s katedro za statistiko, kjer je bil zadolžen za izvajanje avditorijskih vaj. Diplomiral je s temo Upravljane terminske pogodbe in blagovne terminske pogodbe, kjer se je ukvarjal z učinki, ki jih imajo omenjeni izvedeni vrednostni papirji na celotno tveganje razpršenega portfelja. Za diplomsko delo je prejel tudi Prešernovo nagrado. Leta 2005 se je zaposlil v družbi NLB Skladi, in sicer na področju finančnih analiz in nadzora nad tveganji. V obdobju od 2006 do 2008 je bil v družbi zaposlen kot upravitelj premoženja, leta 2009 pa je prevzel vodenje tedaj novo oblikovanega oddelka za trženje in prodajo. To funkcijo je kot vodja oddelka in kasneje direktor sektorja opravljal do leta 2018, ko je bil imenovan za člana uprave družbe. V prostem času je navdušen kolesar in tekač na smučeh, odvisno od letnega časa.


Nadzorni svet

  • mag. Hedvika Usenik, predsednica nadzornega sveta
  • Branko Greganovič, namestnik predsednice nadzornega sveta
  • Bojan Ivanc, CFA, CAIA, član nadzornega sveta

 

Uradne ure

Ponedeljek - petek: 10:00 - 12:00

Za obisk vpisnega mesta na sedežu družbe NLB Skladi je potrebna najava vašega termina preko telefonske številke 01 476 52 70.

Vizija poslovanja

Družba NLB Skladi namerava slovenskemu trgu in trgu jugovzhodne Evrope ponuditi celotno paleto varčevalnih produktov na področju investicijskih skladov in gospodarjenja s finančnimi instrumenti.

Družba za upravljanje namerava to doseči z razvojem lastnih produktov. Temelj poslovanja družbe NLB Skladi bo razvoj in upravljanje konkurenčnih produktov in storitev ter trženje in prodaja produktov institucionalnim komitentom (finančne institucije in velike družbe), medtem ko bo trženje in prodajo oz. distribucijo svojih produktov komitentom na drobno izvajala tudi preko pogodbenih partnerjev.

Cilj družbe je postati eden vodilnih ponudnikov omenjenih produktov na slovenskem trgu in na trgih jugovzhodne Evrope. Družba namerava cilje doseči predvsem s kontinuiranim razvojem kakovostnih produktov, ki bodo cenovno konkurenčni, s kakovostjo storitve vlagateljem ter prednostmi, ki jih lahko doseže kot članica NLB Skupine, pri čemer bo zasledovala dobre prakse ter etične in profesionalne standarde s področja upravljanja premoženja in NLB Skupine.

Temeljna načela

Družba NLB Skladi razvija naložbeno-varčevalne produkte upoštevaje cilj doseganja dolgoročnih varčevalnih ciljev vlagateljev. Na vpisnih mestih skuša pomagati pri izbiri vzajemnega sklada ali portfelja gospodarjenja, ki v največji meri ustreza varčevalnim ciljem, finančnim razmeram ter odnosu do tveganja stranke ali vlagatelja.

Premoženje vlagateljev in strank upravljajo dobro usposobljeni upravitelji, ki imajo zaledje v analitski službi, ki s ciljem doseganja uspešnosti upravljanja premoženja nenehno raziskuje dogajanja na borzah in finančnih trgih nasploh, gospodarstva, gospodarske panoge in podjetja. Upravitelji premoženja poskrbijo tudi, da pri upravljanju premoženja naložbe vzajemnega sklada oziroma portfeljev strank dovolj razpršijo, da vlagatelji in stranke po nepotrebnem ne sprejemajo previsokega naložbenega tveganja.

Družba pri poslovanju zasleduje stroga načela upravljanja s tveganji, ki omejujejo izpostavljenost družbe in vlagateljev prekomernim tveganj ter nadzirajo sprejeta tveganja poslovanja, ter z učinkovitim sistemom notranjih kontrol, ki obsega poleg funkcije upravljanja s tveganji tudi funkcijo zagotavljanja skladnosti in funkcijo notranje revizije, zagotavlja varnost, stabilnost, zakonitosti in transparentnost poslovanja.

Kako upravljamo premoženje?

Akti družbe

Informacije javnega značaja

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi) je do 14. 11. 2018 spadala med poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava in je bila zavezanka za dostop do informacij javnega značaja na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ) ter Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS št. 25/2014; v nadaljevanju: ZSDH-1). Oba zakona sta se z dnem 14. 11. 2018 prenehala uporabljati za družbo NLB Skladi.

Informacije, ki jih je bila družba NLB Skladi dolžna objaviti do 14. 11. 2018, so dostopne na spodnjih povezavah, in sicer do poteka rokov določenih z relevantno zakonodajo.

Informacije o sklenjenih poslih družbe NLB Skladi so na voljo na naslednji povezavi:

Posli 207 kB

Prejemke članov poslovodnega organa, organa upravljanja, drugega zastopnika družbe in članov nadzornega sveta je do 14. 11. 2018 urejal Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.  21/10, 8/11– ORZPPOGD4 in 23/14 – ZDIJZ-C) in so na voljo na naslednji povezavi:

Prejemki 126 kB

Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora postopati po postopku, ki ga predvideva ZDIJZ. Zahtevo za dostop do informacije lahko prosilec poda ustno ali pisno.


Kontaktna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja v družbi:

 

Polletna in letna poročila družbe