01. 03. 2007

Delničarji investicijske družbe Maksima so v letu 2006 ustvarili visoko donosnost. V ozadju je potekalo intenzivno preoblikovanje naložb družbe s ciljem, da ID Maksima obvezno preoblikovanje v vzajemni sklad pričaka v odlični kondiciji.

V družbi NLB Skladi poleg 12 vzajemnih skladov že od januarja 2005 upravljamo tudi investicijsko družbo Maksima, delniška investicijska družba, d.d. (oznaka delnice MAIR), katere korenine segajo v certifikatsko privatizacijo. Ob prenosu upravljanja ID Maksime na družbo NLB Skladi je imela ID Maksima podobno kot vse posebne investicijske družbe (iz pidov nastale investicijske družbe) svoje naložbe v celoti usmerjene na slovenski kapitalski trg.

V družbi NLB Skladi smo pri delničarjih ID Maksime uspeli prodreti z zamislijo, da je globalna razpršitev premoženja ključna upravljavska aktivnost za prihodnost ID Maksime, saj bi bila omejenost naložb na zgolj v svetovnem merilu zanemarljivo velik in nizko likviden slovenski kapitalski trg precej tvegana odločitev, hkrati pa na slovenskem trgu primanjkuje primernih naložb za dovolj visoko razpršitev naložb.

Rast deleža tujih naložb

S prvimi aktivnostmi preusmeritve naložb na razvite kapitalske trge držav zahodne Evrope in Severne Amerike smo začeli že v letu 2005, v letu 2006 pa se je postopek preusmerjanja sredstev nadaljeval. Delež naložb v tuje delnice je tako do konca leta 2006 porasel na 47 %. Z nedavno uveljavitvijo na zadnji skupščini spremenjenega statuta je omogočena nadaljnja preusmeritev naložb v delnice tujih izdajateljev, in sicer s posebnim poudarkom na pravo globalno razpršitev. Poleg naložb na razvite kapitalske trge Evrope in Severne Amerike naložbena politika sedaj omogoča oziroma določa, da mora biti najmanj 5 % naložb usmerjenih tudi na kapitalske trge "azijskih tigrov", Avstralije in Japonske, najmanj 5 % pa na trge t. i. "emerging markets", kot so zlasti države Latinske Amerike, Indija in Kitajska.

Rezultati več kot spodbudni

Kako pa je bilo leto 2006 uspešno za delničarje? Cena delnice je v letu 2006 zrasla za 29,79 %, hkrati pa so delničarji v letu 2006 prvič prejeli izplačano dividendo iz dobička za leto 2005, ki je bila izjemno visoka (338 SIT na delnico oziroma kar 14,7 %, upoštevaje ceno konec leta 2005). Celotni donos vlagatelja v letu 2006 je tako ob upoštevanju 20 % davka pri izplačilu dividend (veljavna stopnja obdavčitve za fizične osebe) dosegel izredno visokih 41,6 %. Visoka donosnost za delničarje je bila tako posledica kakovostnega upravljanja premoženja družbe kot tudi zmanjšanja diskonta cene delnice glede na knjigovodsko vrednost, ki se je znižal za več kot tretjino, z dobrih 31 % na dobrih 20 %. Naj dodamo, da je imela ID Maksima konec leta 2006 med vsemi slovenskimi investicijskimi družbami najmanj netržnih naložb in največ visoko likvidnih naložb v delnice tujih izdajateljev.

Tabela 1: Sestava naložb ID Maksime konec leta 2005 in konec leta 2006
Sestava naložb ID Maksime konec leta 2005 in konec leta 2006 

Kako naprej?

ID Maksima se mora po obstoječi zakonodaji v vzajemni sklad preoblikovati najpozneje 1. decembra 2009. Glede na novo naložbeno politiko te investicijske družbe, ki je stopila v veljavo pred kratkim, bo družba preoblikovanje pričakala kot visoko učinkovit investicijski sklad z visoko likvidnimi naložbami, razpršenimi v svetovnem merilu. Vlagatelji lahko z nakupom delnic ID Maksima danes na en mah kupijo delnice z vseh ključnih svetovnih kapitalskih trgov (razvitih in tistih iz dinamičnih držav v razvoju) in s slovenskega trga ter premoženje na ta način odlično razpršijo. To pomeni, da naložba v investicijsko družbo zaradi še vedno prisotnega diskonta na knjigovodsko vrednost ne bo privlačna samo do preoblikovanja, temveč še dolga leta po tem.

mag. Kruno Abramovič, direktor sektorjinvesticijskih skladov, NLB Skladi, d.o.o.

Nazaj

Kategorije


Avtor članka

mag. Kruno Abramovič
mag. Kruno Abramovič

CFA, predsednik uprave

Vsi članki avtorja