V družbi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju družba NLB Skladi) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), moramo upravljavci osebnih podatkov omogočiti posameznikom, katerih osebne podatke obdelujemo, da se seznanijo z vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogoča zadostno informiranost.

Družba NLB Skladi je, kot upravljavec vaših osebnih podatkov, z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave pripravila to Informacijo o varstvu osebnih podatkov v družbi NLB Skladi (kot splošne informacije), ki vam bo na enem mestu omogočila pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na varstvo in obdelavo vaših osebnih podatkov. V družbi NLB Skladi pridobivamo osebne podatke posameznikov iz različnih virov – v večini primerov nam jih neposredno posredujejo stranke, ki se vložijo sredstva v upravljanje družbi NLB Skladi oz. v njen produkt oz. storitev. Pridobivamo jih tudi posredno skozi redno in tekoče poslovanje, določene podatke pa ustvarjamo tudi sami z obdelavo podatkov za namene poročanja in analiz.

Poleg tega lahko uporabljamo tudi druge informacije o posameznikih, ki so dostopne ali pa so nam bile posredovane iz javnih virov (javnih registrov, baz podatkov, internetnih aplikacij, socialnih omrežij ali drugih javnih virov informacij). Vse zbrane podatke in informacije zaposleni v družbi NLB Skladi obdelujemo izključno za opravljanje svojega dela. Družba NLB Skladi osebne podatke hrani in varuje na primeren način, tako da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Družba NLB Skladi se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše pisne privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov ter da navedene osebne podatke obdeluje in bo obdelovala zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov obdelave osebnih podatkov.

Kontakt pooblaščenih oseb področja za varstvo osebnih podatkov v družbi NLB Skladi:

  • Maja Hostnikar, pooblaščenka: 01 476 52 02
  • Tone Tomažič, namestnik pooblaščenke: 01 476 51 27
  • Elektronski naslov: DPO@nlbskladi.si

Podrobnejše informacije o tem, kako družba NLB Skladi, d.o.o. ravna z vašimi osebnimi podatki, so vam na voljo v dokumentu Informacija o varstvu osebnih podatkov v družbi NLB Skladi.