NLB Skladi

Izračuni Tečajnica

Cilj družbe

Cilj družbe NLB Skladi pri upravljanju premoženja je doseči čim višjo donosnost ob določeni sprejemljivi ravni tveganja. S premoženjem upravljamo preudarno, in sicer tako, da strank ne izpostavljamo nepotrebnemu tveganju, kar med drugim dosegamo s primerno stopnjo razpršitve v okviru naložbenih politik posameznih podskladov oziroma portfeljev, kot so opredeljene v pravilih upravljanja krovnega sklada oziroma v pogodbah o gospodarjenju s finančnimi instrumenti s pripadajočimi splošnimi pogoji poslovanja.

Pri upravljanju podskladov in portfeljev svojih strank uporabljamo postopek »od zgoraj navzdol« (angl. top-down approach). Izhodišče je strateška alokacija, pri čemer so ciljni deleži posameznih vrst finančnih instrumentov, regij, panog, bonitetnih razredov in drugih naložbenih kategorij opredeljeni v investicijski politiki podsklada oziroma portfelja. Na podlagi analitskih priporočil, ki se praviloma izvajajo najmanj enkrat in največ štirikrat letno, pogosteje le v primeru izrednih dogodkov na kapitalskih trgih, pa se opredeli srednjeročna taktična alokacija premoženja, ki se izvaja v okviru dovoljenih odstopanj od strateških deležev. Pri upravljanju premoženja upoštevamo tudi stroške, ki so povezani s tem, saj se zavedamo, da stranke zanima izključno donosnost premoženja po stroških.

Sestava naložb

Sestavo naložb oblikujemo zgolj iz finančnih instrumentov, ki so bili predmet skrbnega pregleda. Slednji je sestavljen iz dveh faz. Prvo fazo predstavlja sestava nabora primerljivih finančnih instrumentov, druga pa vključuje proces za izbiro naložb v podsklade in portfelje ter obsega analize finančnih instrumentov (skladno s  postopkom »od zgoraj navzdol« ali druge tehnike za vključitev naložb (denimo strategija nagnjenega indeksiranja), vključno s preverbo izpolnjevanja zahtev predpisov, ki se nanašajo na posamezne tipe finančnih instrumentov.

Premoženje svojih strank upravljamo na discipliniran način in na strateški podlagi, v precej manjši meri pa na špekulativni. Pri upravljanju s premoženjem skrbimo, da premoženje razporedimo v večje število finančnih instrumentov skrbno izbranih izdajateljev, ki izpolnjujejo stroge interne standarde kakovosti. Osnova za odločanje pri upravljanju premoženja je zatorej temeljna analiza, tehnična analiza je lahko dopolnilo za odločanje le o timingu. Naložbe so po uvodni izbiri predmet podrobnega tekočega spremljanja ter prilagajanja, v kolikor razmere na kapitalskih trgih to zahtevajo.

Izdelava temeljne analize

V okviru temeljne analize za posamezne naložbene kategorije preverimo različne elemente. Analiza lastniških vrednostnih papirjev tako vključuje elemente, kot so (a ne zgolj) denimo:

 • predstavitev izdajatelja lastniškega vrednostnega papirja
 • vrednotenje na osnovi relativnih kazalnikov vrednotenja (vsaj P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA, tekoča dividendna donosnost);
 • perspektivnost posla / dejavnosti izdajatelja;
 • glavne konkurenčne prednosti in slabosti izdajatelja;
 • ocena kompleksnosti organizacije / posla izdajatelja ter ocena zanesljivosti računovodskih izkazov / finančnih podatkov izdajatelja;
 • ocena korporativnega upravljanja izdajatelja;
 • ocena kreditnega tveganja izdajatelja;
 • ocena poslovnega tveganja izdajatelja;
 • ocena naložbenega tveganja lastniškega vrednostnega papirja in ocena prispevka lastniškega vrednostnega papirja k celotnemu naložbenemu tveganju podsklada;
 • ocena likvidnosti lastniškega vrednostnega papirja;
 • ocena pričakovanega obnašanja lastniškega vrednostnega papirja v poslovnem ciklu;
 • ocena obsega in stopnje zanesljivosti informacij, s katero razpolaga analitik;
 • drugi razlogi za nakup ali prodajo lastniškega vrednostnega papirja (npr. lastniška sestava, premija ali diskont potrdila o lastništvu glede na lokalni vrednostni papir, davčna obravnava).

Analiza dolžniških vrednostnih papirjev mora vključevati elemente, kot so (a ne zgolj) denimo:

 • predstavitev izdajatelja dolžniškega vrednostnega papirja;
 • valuta izdaje;
 • sedež izdajatelja in sektor izdajatelja;
 • pričakovana donosnost do dospetja (yield to maturity in yield to worst) in option adjusted spread;
 • kreditno tveganje dolžniškega vrednostnega papirja;
 • ocena likvidnosti dolžniškega vrednostnega papirja;
 • prilagojeno trajanje (modified duration);
 • davčna obravnava izplačanih denarnih tokov.

Med naložbe podsklada/portfelja se lahko vključijo izključno tiste enote ciljnih skladov, za katere se opravi najmanj temeljna analiza, ki mora vključevati elemente, kot so (a ne zgolj) denimo:

 • predstavitev ciljnega sklada;
 • stroški ciljnega sklada;
 • reprezentativnost ciljnega sklada;
 • mnenje sektorja za pravne in splošne zadeve o ustreznosti naložbe;
 • likvidnost enot premoženja oziroma delnic ciljnega sklada.

Podskladi lahko sklepajo denarne depozite zgolj pri kreditnih institucijah, za katere se opravi najmanj temeljna analiza, ki mora vključevati elemente, kot so (a ne zgolj) denimo:

 • predstavitev kreditne institucije (vključno z oceno poslovanja);
 • ocena kreditnega tveganja kreditne institucije;
 • pričakovana obrestna mera;
 • mnenje sektorja za pravne in splošne zadeve o ustreznosti naložbe (depozitne pogodbe).

Analiza instrumentov denarnega trga mora vključevati elemente, kot so (a ne zgolj) denimo:

 • predstavitev izdajatelja instrumenta denarnega trga in samega instrumenta, kjer je potrebno predstaviti najmanj velikost izdaje, ročnost, način obrestovanja, način izplačila denarnih tokov, morebitno zavarovanje;
 • pričakovana donosnost do dospetja;
 • ocena likvidnosti instrumenta denarnega trga;
 • ocena kreditnega tveganja instrumenta denarnega trga;
 • mnenje sektorja za pravne in splošne zadeve o ustreznosti naložbe.

V primeru upravljanja podskladov/portfeljev na osnovi strategije nagnjenega indeksiranja, kjer gre za kombinacijo med pasivnim in aktivnim upravljanjem premoženja, se med naložbe posameznega podsklada/portfelja lahko vključijo tudi lastniški vrednostni papirji, za katere se ne opravi temeljna analiza elementov, razen tistih meril, pogojev ali elementov, ki jih za dopustnost naložb zahtevajo predpisi.

Upoštevanje trajnostnosti pri naložbenih odločitvah in metodologija

Družbeno odgovorno investiranje (ESG) vključuje okolijske (E - Environmental), socialne (S – Social) ter korporativne kriterije (G – Governance).

 • Okolijski kriteriji vključujejo uporabo energije, onesnaževanje, ohranjanje naravnih virov in ravnanje z živalmi. Odpirajo področja upravljanja z okolijskimi tveganji, denimo lastništvo onesnaženih zemljišč, odlaganje nevarnih odpadkov, ravnanje s strupenimi emisijami ali skladnost z vladnimi okolijskimi predpisi. 
 • Socialni kriteriji obravnavajo poslovne odnose družbe z njenimi deležniki, to so denimo zaposleni, dobavitelji, podizvajalci in lokalna skupnost. Od družb, ki delujejo z zavezo socialnih kriterijev se pričakuje, da zasledujejo svoje visoko zastavljene vrednote in etična načela ter delujejo v korist deležnikom. 
 • Prakse dobrega upravljanja vključujejo transparentno informiranje vlagateljev, možnost soodločanja delničarjev pri pomembnejših vprašanjih, izogibanje nasprotja interesa med lastniki in vodstvom, političnim vplivom ter nezakonitemu ravnanju.

Z mislimi, da bomo danes in jutri živeli v blaginji, skrbi drug za drugega in sožitju z naravo, v družbi NLB Skladi pri naložbenih odločitvah zasledujemo tudi koncepte trajnostnega razvoja. Dva podsklada krovnega sklada NLB Skladi sredstva nalagata z upoštevanjem trajnostnosti, in sicer:

 • Podsklad NLB Skladi – Družbeno odgovorni delniški: nalaga v izdajatelje, ki so pri svojem delovanju okolijsko (E - Environmental) in socialno (S – Social) nadpovprečno ozaveščeni, ob pogoju, da spoštujejo dobre prakse upravljanja (G – Governance). 
 • Podsklad NLB Skladi – Zeleni delniški: sredstva se pri nalaganju osredotoča na področje izdajateljev, ki so nadpovprečno okolijsko ozaveščeni (E - Environmental), ob predpostavki, da spoštujejo prakse dobrega upravljanja (G – Governance). 

Pri preostalih 18 podskladih krovnega sklada NLB Skladi in pri individualnih portfeljih v upravljanju družbe tveganja glede trajnostnosti trenutno niso sistematično vključena v naložbeni proces. Vidiki trajnostnosti se sicer v manjšem delu vključujejo v skrbni pregled delniških naložb, vendar ne na način, na podlagi katerega bi bilo mogoče verodostojno oceniti verjetne vplive glede trajnostnosti na donosnost podskladov in individualnih portfeljev. V procesu skrbnih pregledov naložb namenoma niso izključene dejavnosti, ki bi bile lahko ocenjene kot sporne z vidika trajnostnostnih tveganj. Pri izbiri naložb zasledujemo namreč čim višjo razpršenost naložb znotraj naložbene politike posameznega podsklada oziroma individualnega portfelja ter dajemo večji pomen preostalim tveganjem. Pri izbiri naložb, ki sestavljajo omenjenih 18 podskladov krovnega sklada NLB Skladi in individualne portfelje v upravljanju družbe merila EU za okolijsko trajnostne gospodarske dejavnosti niso upoštevana.

Naložbena strategija za doseganje okolijskih, socialnih in upravljalskih značilnosti za podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški in NLB Skladi – Zeleni delniški.

 • NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški

Ta podsklad spodbuja kombinacijo okolijskih in socialnih značilnosti pod pogojem, da družbe spoštujejo prakse dobrega upravljanja (ESG: E - Environmental, S – Social, G – Governance). Zgoraj opisane okolijske, socialne in upravljavske značilnosti so tako integrirane v sam proces sestave portfelja tega podsklada.

V splošnem pri globalnih podskladih razvitih trgov družba uporablja pristop od zgoraj navzdol, pri samem izboru naložb pa ocenjuje in primerja različne finančne kazalnike, ki jih kombinira z mehkimi dejavniki uspešnosti podjetja (denimo konkurenčne prednosti/slabosti podjetja).

Pri globalnih podskladih razvitih trgov, ki spodbujajo tudi okolijske in socialne značilnosti oziroma kombinacijo le teh, družba v proces sestave naložb vključuje tudi uporabo algoritemskega izbora naložb v kombinaciji z okolijskimi, socialnimi in upravljavskimi ocenami zunanjih specializiranih podjetij, ki se profesionalno ukvarjajo z rangiranjem podjetij po okolijskih, socialnih in upravljavskih značilnostih oziroma tveganjih.

V prvi fazi izbora potencialnih naložb za ta podsklad družba najprej izloči posamezne dejavnosti oziroma poddejavnosti, za katere meni, da spadajo med kontroverzne dejavnosti oziroma poddejavnosti. Te kontroverzne dejavnosti oziroma poddejavnosti, v katere podsklad ne bo nalagal sredstev, so letalstvo in obramba, igre na srečo, tobak, pivovarne, žgane pijače in vinarji, energija, kovine in rudarstvo, papirna in gozdarska industrija ter cestni prevoz.

V naslednji fazi v sam proces sestave portfelja podsklada družba dodatno vključuje (poleg delno standardnega pristopa pri globalnih podskladih razvitih trgov) tudi uporabo algoritemskega izbora naložb v kombinaciji z okolijskimi, socialnimi in upravljavskimi ocenami zunanjih specializiranih podjetij, ki se profesionalno ukvarjajo z rangiranjem podjetij po okolijskih, socialnih in upravljavskih značilnostih oziroma tveganjih.

Družba uporablja ESG ocene specializiranega podjetja S&P Global. Povprečna tehtana ESG ocena vseh naložb podsklada po metodologiji S&P Global mora biti v zgornji tretjini vseh ocenjenih podjetij po tej metodologiji. Družba ocenjuje, da na tak način pri tem podskladu spodbuja kombinacijo okolijskih, socialnih ter upravljavskih značilnostih. Družba letno meri in spremlja te značilnosti preko ESG ocen podjetja S&P Global. V primeru, da bi tehtana ESG ocena vseh naložb podsklada po metodologiji S&P Global padla pod zgornjo tretjino vseh ocenjenih podjetij po tej metodologiji bi družba sprejela korektivne ukrepe (denimo zmanjšanje deleža naložb s slabšo ESG oceno in povišanja deleža naložb z boljšo ESG oceno). Če je G ocena posamezne naložbe podsklada v spodnji petini najslabše ocenjenih naložb po tej metodologiji, velja, da taka naložba ne izpolnjuje kriterijev upravljavske ozaveščenosti.

 • NLB Skladi – Zeleni delniški

Ta podsklad spodbuja okolijske značilnosti pod pogojem, da izdajatelji spoštujejo prakse dobrega upravljanja.

V splošnem pri delniških globalnih podskladih razvitih trgov družba uporablja pristop od zgoraj navzdol, pri samem izboru naložb pa ocenjuje in primerja različne finančne kazalnike, ki jih kombinira z mehkimi dejavniki uspešnosti podjetja. Pri globalnih podskladih razvitih trgov, ki spodbujajo tudi okolijske značilnosti, družba v proces sestave naložb vključuje tudi uporabo algoritemskega izbora naložb v kombinaciji z okolijskimi ocenami  zunanjih specializiranih podjetij, ki se profesionalno ukvarjajo z rangiranjem podjetij po okolijskih, socialnih in upravljavskih značilnostih oziroma tveganjih.

V sam proces sestave portfelja podsklada družba dodatno uporablja (poleg delno standardnega pristopa pri globalnih podskladih razvitih trgov) algoritemski izbor naložb v kombinaciji z okolijskimi ocenami zunanjih specializiranih podjetij, ki se profesionalno ukvarjajo z rangiranjem podjetij po okolijskih, socialnih in upravljavskih značilnostih oziroma tveganjih.

Družba uporablja ocene specializiranega podjetja S&P Global. Povprečna tehtana E ocena (t.j. ocena okolijskih značilnosti) vseh naložb podsklada po metodologiji S&P Global mora biti v zgornji tretjini vseh ocenjenih podjetij po tej metodologiji. Družba ocenjuje, da na tak način pri tem podskladu spodbuja okolijske značilnosti. Družba letno meri in spremlja te značilnosti preko E ocen podjetja S&P Global. V primeru, da bi tehtana E ocena vseh naložb podsklada po metodologiji S&P Global padla pod zgornjo tretjino vseh ocenjenih podjetij po tej metodologiji, bi družba sprejela korektivne ukrepe (denimo zmanjšanje deleža naložb s slabšo E oceno in povišanja deleža naložb z boljšo E oceno). Če je G ocena posamezne naložbe podsklada v spodnji petini najslabše ocenjenih naložb po tej metodologiji, velja, da taka naložba ne izpolnjuje kriterijev upravljavske ozaveščenosti.

Tveganja, povezana s trajnostnostjo, za podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški in NLB Skladi – Zeleni delniški.

 • NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški

Podsklad spremlja tveganja, povezana s trajnostnostjo. V primeru ocene, da bi tveganja, povezana s trajnostnostjo, negativno vplivala na donosnost, se ta vidik upošteva pri izbiri naložbe. Sklad nalaga z namenom spodbujati okolijske in socialne značilnosti.

V splošnem so trajnostna tveganja nižja pri podskladih, ki pri širšem procesu investiranja sistematično upoštevajo okolijske in socialne značilnosti, in višja za podsklade, ki teh kriterijev ne upoštevajo sistematično pri širšem procesu investiranja.

Ta podsklad pri širšem procesu investiranja sistematično upošteva okolijske in socialne značilnosti. Družba ocenjuje, da so posledično pri tem podskladu potencialni vpliv trajnostnih tveganj na donosnost podsklada manjši v primerjavi s podskladi s podobno naložbeno politiko, kjer pa se pri širšem procesu investiranja sistematično ne upoštevajo okolijske in socialne značilnosti naložb. Posledično se lahko predvideva, da bodo imela trajnostna tveganja pri tem podskladu minimalni vpliv na donosnost podsklada. Trajnostna tveganja se merijo in ocenjujejo neodvisno od upravitelja premoženja.

Družba za merjenje in ocenjevanje trajnostnih tveganj uporablja ESG ocene specializiranega podjetja S&P Global. Če je ESG ocena (ali G ocena) posamezne naložbe podsklada v spodnji petini najslabše ocenjenih naložb po tej metodologiji, se šteje, da taka naložba ne izpolnjuje kriterijev okolijske, socialne in upravljavske ozaveščenosti (oziroma v primeru ocene G v spodnji petini najslabše ocenjenih naložb po tej metodologiji taka naložba ne izpolnjuje kriterijev upravljavske ozaveščenosti).

 • NLB Skladi – Zeleni delniški

Podsklad spremlja tveganja, povezana s trajnostnostjo. V primeru ocene, da bi tveganja, povezana s trajnostnostjo, negativno vplivala na donosnost, se ta vidik upošteva pri izbiri naložbe. Sklad nalaga z namenom spodbujati okolijske značilnosti.

V splošnem so trajnostna tveganja nižja pri podskladih, ki pri širšem procesu investiranja sistematično upoštevajo okolijske in socialne značilnosti, in višja za podsklade, ki teh kriterijev ne upoštevajo sistematično pri širšem procesu investiranja.

Ta podsklad pri širšem procesu investiranja sistematično upošteva okolijske značilnosti. Družba ocenjuje, da so posledično pri tem podskladu potencialni vpliv trajnostnih tveganj na donosnost podsklada manjši v primerjavi s podskladi s podobno naložbeno politiko, kjer pa se pri širšem procesu investiranja sistematično ne upoštevajo okolijske značilnosti naložb. Posledično se lahko predvideva, da bodo imela trajnostna tveganja pri tem podskladu minimalni vpliv na donosnost podsklada. Trajnostna tveganja se merijo in ocenjujejo neodvisno od upravitelja premoženja.

Družba za merjenje in ocenjevanje trajnostnih tveganj uporablja E in G ocene specializiranega podjetja S&P Global. Če sta E ali G oceni posamezne naložbe podsklada v spodnji petini najslabše ocenjenih naložb po tej metodologiji, se šteje, da taka naložba ne izpolnjuje kriterijev okoljske oziroma upravljavske ozaveščenosti.

Dokumenti

Prijavite se na e-novice

Varnostna koda

Vaša privolitev je v skladu z Informacijo o varstvu osebnih podatkov v družbi NLB Skladi in velja do preklica ter jo lahko pisno prekličete kadarkoli na sedežu družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov dpo@nlbskladi.si. Dokument Informacija o varstvu osebnih podatkov se nahaja na tej povezavi.

 

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri