NLB Skladi
Družbeno odgovorni razviti trgi delniški

Podsklad NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški vsebuje dobro razpršene naložbe v delnice izdajateljev, ki imajo nadpovprečno pozitiven odnos do okolijskih, družbenih in upravljavskih vidikov, s sedežem na razvitih delniških trgih z visoko likvidnostjo in visoko stopnjo institucionalne urejenosti. 

Tip sklada

Delniški

Doba varčevanja

5+ let

Donosi in tveganje

Visoko

* Certifikat Naj vzajemni sklad 2023 je nagrada revije Moje finance v kategoriji Delniški globalni razviti trgi za 3-letno obdobje.

Graf VEP

Prikazano obdobje

Vep dne 12. 07. 2024

10,43EUR

Sprememba (%)

1 dan + 0,71
6 mesecev + 13,09
12 mesecev + 21,27
36 mesecev + 42,46
60 mesecev + 91,57

Podatki sklada

Opis sklada

Podsklad NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški vsebuje dobro razpršene naložbe v delnice izdajateljev, ki imajo nadpovprečno pozitiven odnos do okolijskih, družbenih in upravljavskih vidikov, s sedežem na razvitih delniških trgih z visoko likvidnostjo in visoko stopnjo institucionalne urejenosti. 

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo doseči nadpovprečne donosnosti delnic tudi kot posledico večje okoljske in družbene odgovornosti izdajateljev in/ali so tudi sami
okolijsko in družbeno ozaveščeni. Namenjen je tudi vlagateljem, ki želijo z lastnimi prihranki „podpirati“ podjetja, ki izboljšujejo pogoje življenja.

Kakšni so stroški?

PROVIZIJA ZA UPRAVLJANJE

2,00%

NAJVIŠJI VSTOPNI STROŠKI

3,00%

vrednosti investicijskega kupona

Podrobnejši cenik

NAJVIŠJI IZSTOPNI STROŠKI

1,00%

vrednosti investicijskega kupona

NAJMANJŠE PRVO VPLAČILO

1.000EUR

pri enkratnem vplačevanju

NAJMANJŠE VPLAČILO

40EUR

pri postopnem vplačevanju

Oglejte si ugodnosti

Kam sklad investira?

98,74 %

Delnice

68,71 %

Severna Amerika

24,26 %

Razvita Evropa

3,78 %

Druge regije

1,99 %

HONG KONG

20,00 %

Programska oprema in storitve

12,88 %

Polprevodniki in polprevodniška oprema

7,64 %

Investicijsko blago

7,26 %

Finančne storitve

7,18 %

Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti

5,72 %

Zdravstvena oprema in storitve

5,18 %

Surovine in predelovalna industrija

5,03 %

Zavarovalništvo

63,97 %

ZDA

5,70 %

FRANCIJA

5,33 %

NIZOZEMSKA

4,75 %

KANADA

4,58 %

ZDRUŽENO KRALJESTVO

3,78 %

JAPONSKA

3,73 %

IRSKA

3,20 %

DANSKA

8,78 %

MICROSOFT CORP

5,24 %

NVIDIA CORP

3,87 %

ASML HOLDING NV

3,80 %

INTUIT INC

3,45 %

AMERICAN EXPRESS COMPANY

3,20 %

NOVO NORDISK A/S

3,10 %

THE CIGNA GROUP

2,86 %

SHOPIFY INC

2,76 %

WORKDAY INC

2,60 %

SCHNEIDER ELECTRIC SE

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Pretekla uspešnost in izračun scenarijev

Ta graf prikazuje uspešnost sklada kot odstotek izgube ali dobička na leto za zadnjih 10 let.

Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače. Lahko pa vam pomaga oceniti upravljanje sklada v preteklosti. Iz izračuna celotne letne donosnosti so izvzeti neposredni stroški imetnikov investicijskih kuponov sklada (vstopni in izstopni stroški) in izključen je vpliv davkov. Sklad NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški je bil ustanovljen leta 2018. Donosnost v letu 2018 se nanaša na obdobje od 20. 4. 2018 do 31. 12. 2018 in ni preračunana na letno raven. Pretekla uspešnost poslovanja sklada je izračunana v valuti evro.Izračun scenarijev pretekle uspešnosti

Razkritja, povezana s trajnostnostjo

Povzetek:

Ta podsklad spodbuja okolijske in socialne značilnosti na splošno pod pogojem, da izdajatelji spoštujejo prakse dobrega upravljanja. 

V prvi fazi izbora potencialnih naložb za ta podsklad družba najprej izloči posamezne dejavnosti oziroma poddejavnosti, za katere meni, da spadajo med kontroverzne dejavnosti oziroma poddejavnosti. V naslednji fazi v sam proces sestave portfelja podsklada družba dodatno vključuje (poleg delno standardnega pristopa pri globalnih podskladih razvitih trgov) tudi uporabo algoritemskega izbora naložb v kombinaciji z okolijskimi, socialnimi in upravljavskimi ocenami zunanjih specializiranih podjetij, ki se profesionalno ukvarjajo z rangiranjem podjetij po okolijskih, socialnih in upravljavskih značilnostih oziroma tveganjih.

Družba uporablja ESG ocene specializiranega podjetja S&P Global. Povprečna tehtana ESG ocena vseh naložb podsklada po metodologiji S&P Global mora biti v zgornji tretjini vseh ocenjenih podjetij po tej metodologiji.

Skupni delež naložb v lastniške vrednostne papirje izdajateljev z razvitih trgov, ki spodbujajo okolijske, socialne in upravljavske značilnosti, in enote delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne lastniške vrednostne papirje in spodbujajo okolijske, socialne in upravljavske značilnosti, mora znašati najmanj 80 % vrednosti sredstev podsklada.

Brez cilja trajnostnih naložb:

Ta finančni produkt spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar njegov cilj ni trajnostna naložba.

Okoljske ali socialne značilnosti finančnega produkta:

Ta podsklad spodbuja okolijske in socialne značilnosti na splošno pod pogojem, da izdajatelji spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Referenčna vrednost za doseganje okolijskih in socialnih značilnosti, ki jih spodbuja ta podsklad, je bila določena kot zahtevana najnižja dovoljena povprečna tehtana ocena okolijskih, socialnih in upravljalskih značilnosti vseh naložb podsklada.

Ta podsklad spodbuja okolijske in socialne značilnosti tudi na način, da se izloči iz nabora dovoljenih naložb posamezne dejavnosti oziroma poddejavnosti, za katere družba meni, da spadajo med kontroverzne dejavnosti oziroma poddejavnosti.

Naložbena strategija:

Ta podsklad spodbuja kombinacijo okolijskih in socialnih značilnosti pod pogojem, da družbe spoštujejo prakse dobrega upravljanja (ESG: E - Environmental, S – Social, G – Governance). Zgoraj opisane okolijske, socialne in upravljavske značilnosti so tako integrirane v sam proces sestave portfelja tega podsklada.

V splošnem pri globalnih podskladih razvitih trgov družba uporablja pristop od zgoraj navzdol, pri samem izboru naložb pa ocenjuje in primerja različne finančne kazalnike, ki jih kombinira z mehkimi dejavniki uspešnosti podjetja (denimo konkurenčne prednosti/slabosti podjetja).

Pri globalnih podskladih razvitih trgov, ki spodbujajo tudi okolijske in socialne značilnosti oziroma kombinacijo le teh, družba v proces sestave naložb vključuje tudi uporabo algoritemskega izbora naložb v kombinaciji z okolijskimi, socialnimi in upravljavskimi ocenami zunanjih specializiranih podjetij, ki se profesionalno ukvarjajo z rangiranjem podjetij po okolijskih, socialnih in upravljavskih značilnostih oziroma tveganjih.

V prvi fazi izbora potencialnih naložb za ta podsklad družba najprej izloči posamezne dejavnosti oziroma poddejavnosti, za katere meni, da spadajo med kontroverzne dejavnosti oziroma poddejavnosti. Te kontroverzne dejavnosti oziroma poddejavnosti, v katere podsklad ne bo nalagal sredstev, so letalstvo in obramba, igre na srečo, tobak, pivovarne, žgane pijače in vinarji, energija, kovine in rudarstvo, papirna in gozdarska industrija ter cestni prevoz.

V naslednji fazi v sam proces sestave portfelja podsklada družba dodatno vključuje (poleg delno standardnega pristopa pri globalnih podskladih razvitih trgov) tudi uporabo algoritemskega izbora naložb v kombinaciji z okolijskimi, socialnimi in upravljavskimi ocenami zunanjih specializiranih podjetij, ki se profesionalno ukvarjajo z rangiranjem podjetij po okolijskih, socialnih in upravljavskih značilnostih oziroma tveganjih.

Družba uporablja ESG ocene specializiranega podjetja S&P Global. Povprečna tehtana ESG ocena vseh naložb podsklada po metodologiji S&P Global mora biti v zgornji tretjini vseh ocenjenih podjetij po tej metodologiji. Družba ocenjuje, da na tak način pri tem podskladu spodbuja kombinacijo okolijskih, socialnih ter upravljavskih značilnostih. Družba letno meri in spremlja te značilnosti preko ESG ocen podjetja S&P Global. V primeru, da bi tehtana ESG ocena vseh naložb podsklada po metodologiji S&P Global padla pod zgornjo tretjino vseh ocenjenih podjetij po tej metodologiji bi družba sprejela korektivne ukrepe (denimo zmanjšanje deleža naložb s slabšo ESG oceno in povišanja deleža naložb z boljšo ESG oceno). Če je G ocena posamezne naložbe podsklada v spodnji petini najslabše ocenjenih naložb po tej metodologiji, velja, da taka naložba ne upošteva prakse dobrega upravljanja.

Ta strategija se za ta podsklad stalno (vsakoletno) upošteva pri sestavi portfelja podsklada.

Politika za ocenjevanje praks dobrega upravljanja podjetij, v katera se vlaga je zagotovljena preko zasledovanja ocene specializiranega podjetja S&P Global. Družbe z višjo oceno G imajo namreč boljše prakse upravljanja podjetja, ki se kažejo preko višje ocene upravljavske strukture in načel podjetja.

Delež naložb:

Skupni delež naložb v lastniške vrednostne papirje izdajateljev z razvitih trgov, ki spodbujajo okolijske, socialne in upravljavske značilnosti, in enote delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne lastniške vrednostne papirje in spodbujajo okolijske, socialne in upravljavske značilnosti, mora znašati najmanj 80 % vrednosti sredstev podsklada.

Podsklad ne bo vlagal v trajnostne naložbe. Naložbe in dodatna likvidna sredstva, ki skupaj lahko znašajo med  0 % in 20  %, predstavljajo večinoma denar, kratkoročne depozite na odpoklic in denarne nadomestke oziroma potencialno tudi lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov, ki ne spodbujajo okoljskih in socialnih značilnosti.

Spremljanje okoljskih ali socialnih značilnosti:

Podsklad nima opredeljenih faz življenjskega cikla. Za zagotovitev izpolnjevanja okolijskih in socialnih značilnosti v celotnem življenjskem ciklu sklada se opisani postopek spremljanja značilnosti izvaja redno (vsaj vsakoletno).

Kazalniki trajnostnosti: družba uporablja ESG ocene specializiranega podjetja S&P Global. Povprečna tehtana ESG ocena vseh naložb podsklada po metodologiji S&P Global mora biti v zgornji tretjini vseh ocenjenih podjetij po tej metodologiji. Družba ocenjuje, da na tak način pri tem podskladu spodbuja kombinacijo okolijskih, socialnih ter upravljavskih značilnostih. Družba letno meri in spremlja te značilnosti preko ESG ocen podjetja S&P Global.

Družba ima vzpostavljene ustrezne notranje kontrole. Oddelek analiz z namenom vzpostavitve notranje kontrole periodično osvežuje podatke o ocenah G in ESG posameznih izdajateljev. Vključitev novega finančnega instrumenta med sredstva podsklada z vidika izpolnjevanja omejitev, ki se nanašajo na ocene G in ESG posamezne naložbe ter povprečno tehtano ESG oceno vseh naložb podsklada, predhodno odobri tudi sektor za nadzor nad tveganji. Povprečno tehtano ESG oceno vseh naložb podsklada dnevno spremlja sektor za nadzor nad tveganji družbe. Družba zunanjih kontrol nima vzpostavljenih oz. dogovorjenih.

Metodologije:

Družba letno meri in spremlja te značilnosti preko ESG ocen podjetja S&P Global. V primeru, da bi tehtana ESG ocena vseh naložb podsklada po metodologiji S&P Global padla pod zgornjo tretjino vseh ocenjenih podjetij po tej metodologiji bi družba sprejela korektivne ukrepe (denimo zmanjšanje deleža naložb s slabšo ESG oceno in povišanja deleža naložb z boljšo ESG oceno). Če je G ocena posamezne naložbe podsklada v spodnji petini najslabše ocenjenih naložb po tej metodologiji, velja, da taka naložba ne upošteva prakse dobrega upravljanja.

Ta strategija se za ta podsklad stalno (vsakoletno) upošteva pri sestavi portfelja podsklada.

Viri in obdelava podatkov:

Družba pri doseganju okoljskih značilnosti uporablja ocene specializiranega podjetja S&P Global, ki spada med svetovno priznane ponudnike / agencije. Podjetje S&P Global s svojimi ocenami pokriva več kot 10.000 podjetji in več kot 90% globalne tržne kapitalizacije. Družba periodično pregleduje ponudnike / agencije na trgu in presoja ustreznost izbire ponudnika glede na njegovo zanesljivost, pozicioniranost na trgu, ugled, obseg in razpoložljivost vhodnih podatkov (ukrepi za zagotavljanje kakovosti podatkov). Če ocena izdajatelja ni na voljo, se šteje, da ima taka naložba oziroma izdajatelj oceno 0. Družba podatke obdeluje tako, da omeji možnost operativnih napak, pri čemer se poslužuje avtomatiziranih obdelav in principa neodvisnih notranjih pregledov (za pripravo podatkov skrbi oddelek analiz, za pregled pa je zadolžena druga enota, in sicer sektor za nadzor nad tveganji).

Omejitve metodologij in podatkov:

Izbor naložb lahko vključuje element subjektivnosti, saj se del upravljavskega procesa zanaša na ocene zunanje agencije, ki lahko objavlja netočne ali necelovite podatke. V primeru pomanjkljivih podatkov se lahko zunanje specializirano podjetje pri oblikovanju ocene zanaša na približke ali ocene ter uporablja interno metodologijo. Metodologije se lahko med različnimi zunanjimi agencijami razlikujejo.

Potrebna skrbnost:

Splošne postopke potrebne skrbnosti pri skrbnih pregledih naložb (analizah) in upravljanju ima družba javno razkrite na spletni strani, v rubriki Kako upravljamo premoženje.

Natančnejše interne postopke pri skrbnih pregledih pa ima družba predpisane v Pravilniku o skrbnem pregledu naložb in vodenju evidence, kjer so urejeni splošna organiziranost, pojmi, tehnike, postopki in orodja v zvezi z izvajanjem skrbnega pregleda naložb za potrebe upravljanja podskladov in portfeljev.

Družba ima z namenom zagotavljanja potrebne skrbnosti vzpostavljene notranje kontrole za redno preverjanje ustreznosti sestave portfelja podsklada, ki so opisane v okviru podnaslova Spremljanje okoljskih ali socialnih značilnosti na tem spletnem mestu.

Sektor za nadzor nad tveganji spremlja omejitve podsklada vezane na spodbujanje okolijskih, socialnih ter upravljavskih značilnosti in v primeru, da ugotovi odstopanje nemudoma izda enega ali več korektivnih ukrepov.

Politike sodelovanja:

Družba ima sprejeto Politiko sodelovanja, vendar sodelovanje, opredeljeno v omenjeni politiki, ni del okoljske in socialne naložbene strategije.

Opredeljena referenčna vrednost:

Indeks kot referenčna vrednost za izpolnjevanje okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt ni opredeljen. 

Naročite se na posvet

O možnosti varčevanja v vzajemnih skladih NLB Skladi se pozanimajte v najbližji poslovalnici banke NLB Skupine, na NLB Privatnem bančništvu oziroma pokličite brezplačno modro številko 080 22 86 in se dogovorite za termin posveta.

Naročite se na posvetaliZastavite vprašanje

Prednosti varčevanja v NLB Skladih

Preprosto varčevanje in prihranek časa

Enostavno in hitro do visoke razpršitve naložb.

Visoka likvidnost

Hitra vnovčljivost prihrankov – denar na vašem osebnem računu najpozneje v šestih dneh.

Davčne ugodnosti

Ustvarjeni kapitalski dobički pri prehodih med podskladi krovnega sklada NLB Skladi so neobdavčeni. Davčna obveznost nastopi šele ob izplačilu sredstev iz krovnega sklada NLB Skladi. Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Strokovni finančni analitiki

Strokovna in izkušena ekipa upraviteljev premoženja z zaledjem v finančnih analitikih.

Kakovostna obravnava

V vsaki NLB poslovalnici lahko dobite vse potrebne informacije o varčevanju v vzajemnih skladih.

Dostopnost in finančna učinkovitost

Možnost postopnega varčevanja že z manjšimi zneski ob zmernih stroških.

Aktualno na finančnih trgih

 

15. 07. 2024 | Borze v preteklem tednu

Zeleno, ki te ljubim zeleno...*

Pretekli teden je zopet ponudil razburljivo dogajanje in na svetovnem borznem parketu je ponovno pihal zelen veter. Vlagatelji smo nestrpno pričakovali sezono objav četrtletnih...

Več

08. 07. 2024 | Borze v preteklem tednu

Kako dolgo se lahko letošnja delniška pravljica še nadaljuje?

Svetovni delniški trgi so dosegli nove vrhove, in to kljub politični nestabilnosti v Evropi. Po nekoliko slabših nastopih na soočanjih so vse močnejši pritiski na predsedniškega...

Več

01. 07. 2024 | Borze v preteklem tednu

Ameriške banke stojijo na trdnih temeljih

V sredini minulega tedna so bili objavljeni rezultati stresnih testov bank v ZDA, ki so pokazali, da imajo ameriške banke več kot dovolj kapitala, da absorbirajo črne scenarije....

Več

24. 06. 2024 | Borze v preteklem tednu

Manjša politična negotovost prebudila evropske borze

Zmanjšanje politične negotovosti po volitvah v evropski parlament je pomirila vlagatelje v evropske delnice, dobri makroekonomski podatki pa so poskrbeli za nove rekordne...

Več