NLB Skladi
Zeleni delniški

Podsklad NLB Skladi - Zeleni delniški vsebuje dobro razpršene naložbe v delnice izdajateljev, ki so nadpovprečno okolijsko ozaveščeni. 

Tip sklada

Delniški

Doba varčevanja

7+ let

Donosi in tveganje

Visoko

Graf VEP

Prikazano obdobje

Vep dne 28. 05. 2024

7,70EUR

Sprememba (%)

1 dan -0,13
6 mesecev + 18,97
12 mesecev + 27,76
36 mesecev + 35,69
60 mesecev + 62,92

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

Podsklad NLB Skladi - Finance delniški se je z dnem 24.9.2021 preimenoval v NLB Skladi - Zeleni delniški.

Podatki sklada

Opis sklada

Podsklad NLB Skladi - Zeleni delniški vsebuje dobro razpršene naložbe v delnice izdajateljev, ki so nadpovprečno okolijsko ozaveščeni. 

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo del premoženja naložiti v naložbe izdajateljev, ki so v svoje poslovne modele vključile spoštljivo ravnanje do okolja.

Kakšni so stroški?

PROVIZIJA ZA UPRAVLJANJE

2,00%

NAJVIŠJI VSTOPNI STROŠKI

3,00%

vrednosti investicijskega kupona

Podrobnejši cenik

NAJVIŠJI IZSTOPNI STROŠKI

1,00%

vrednosti investicijskega kupona

NAJMANJŠE PRVO VPLAČILO

1.000EUR

pri enkratnem vplačevanju

NAJMANJŠE VPLAČILO

40EUR

pri postopnem vplačevanju

Oglejte si ugodnosti

Kam sklad investira?

96,86 %

Delnice

67,22 %

Severna Amerika

24,68 %

Razvita Evropa

4,97 %

Azija Pacifik razviti trgi

14,14 %

Polprevodniki in polprevodniška oprema

11,89 %

Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti

9,75 %

Programska oprema in storitve

8,44 %

Mediji in zabava

7,67 %

Finančne storitve

6,58 %

Strojna oprema in preostala oprema

6,49 %

Investicijsko blago

4,96 %

Distribucija in maloprodaja trajnih potrošnih dobrin

65,66 %

ZDA

7,40 %

FRANCIJA

4,97 %

JAPONSKA

4,57 %

DANSKA

3,60 %

NIZOZEMSKA

3,08 %

ZDRUŽENO KRALJESTVO

2,06 %

ŠVEDSKA

1,83 %

ŠPANIJA

4,91 %

NVIDIA CORP

4,57 %

NOVO NORDISK A/S

4,43 %

MICROSOFT CORP

3,93 %

ALPHABET INC

3,77 %

ELI LILLY & CO

3,60 %

ASML HOLDING NV

3,30 %

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

3,21 %

VISA INC

3,21 %

MASTERCARD INC

3,13 %

AMAZON.COM INC

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Pretekla uspešnost in izračun scenarijev

Ta graf prikazuje uspešnost sklada kot odstotek izgube ali dobička na leto za zadnjih 10 let.

Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače. Lahko pa vam pomaga oceniti upravljanje sklada v preteklosti. Iz izračuna celotne letne donosnosti so izvzeti neposredni stroški imetnikov investicijskih kuponov sklada (vstopni in izstopni stroški) in izključen je vpliv davkov. Sklad NLB Skladi – Zeleni delniški je bil ustanovljen leta 2018. Donosnost v letu 2018 se nanaša na obdobje od 20. 4. 2018 do 31. 12. 2018 in ni preračunana na letno raven. Pretekla uspešnost poslovanja sklada je izračunana v valuti evro. Ta podsklad je dne 24. 9. 2021 bistveno spremenil cilje in naložbeno politiko. Uspešnost pred tem datumom je bila dosežena pod pogoji, ki se danes ne uporabljajo več.  Izračun scenarijev pretekle uspešnosti

Razkritja, povezana s trajnostnostjo

Povzetek:

Ta podsklad spodbuja okolijske značilnosti na splošno pod pogojem, da izdajatelji spoštujejo prakse dobrega upravljanja.

V sam proces sestave portfelja tega podsklada družba dodatno uporablja (poleg delno standardnega pristopa pri globalnih podskladih razvitih trgov) algoritemski izbor naložb v kombinaciji z okolijskimi ocenami zunanjih specializiranih podjetij, ki se profesionalno ukvarjajo z rangiranjem podjetij po okolijskih, socialnih in upravljavskih značilnostih oziroma tveganjih.

Družba uporablja ocene specializiranega podjetja S&P Global. Povprečna tehtana E ocena (t.j. ocena okolijskih značilnosti) vseh naložb podsklada po metodologiji S&P Global mora biti v zgornji tretjini vseh ocenjenih podjetij po tej metodologiji.

Skupni delež naložb v lastniške vrednostne papirje izdajateljev z razvitih trgov, ki spodbujajo okolijske značilnosti, in enote delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne lastniške vrednostne papirje in spodbujajo okolijske značilnosti, mora znašati najmanj 80 % vrednosti sredstev podsklada.

Brez cilja trajnostnih naložb:

Ta finančni produkt spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar njegov cilj ni trajnostna naložba.

Okoljske ali socialne značilnosti finančnega produkta:

Ta podsklad spodbuja okolijske značilnosti na splošno pod pogojem, da izdajatelji spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Referenčna vrednost za doseganje okolijskih značilnosti, ki jih spodbuja ta podsklad, je bila določena kot zahtevana najnižja dovoljena povprečna tehtana ocena okolijskih značilnosti vseh naložb podsklada.

Naložbena strategija:

Ta podsklad spodbuja okolijske značilnosti pod pogojem, da izdajatelji spoštujejo prakse dobrega upravljanja.

V splošnem pri delniških globalnih podskladih razvitih trgov družba uporablja pristop od zgoraj navzdol, pri samem izboru naložb pa ocenjuje in primerja različne finančne kazalnike, ki jih kombinira z mehkimi dejavniki uspešnosti podjetja. Pri globalnih podskladih razvitih trgov, ki spodbujajo tudi okolijske značilnosti, družba v proces sestave naložb vključuje tudi uporabo algoritemskega izbora naložb v kombinaciji z okolijskimi ocenami zunanjih specializiranih podjetij, ki se profesionalno ukvarjajo z rangiranjem podjetij po okolijskih, socialnih in upravljavskih značilnostih oziroma tveganjih.

V sam proces sestave portfelja tega podsklada družba dodatno uporablja (poleg delno standardnega pristopa pri globalnih podskladih razvitih trgov) algoritemski izbor naložb v kombinaciji z okolijskimi ocenami zunanjih specializiranih podjetij, ki se profesionalno ukvarjajo z rangiranjem podjetij po okolijskih, socialnih in upravljavskih značilnostih oziroma tveganjih.

Družba uporablja ocene specializiranega podjetja S&P Global. Povprečna tehtana E ocena (t.j. ocena okolijskih značilnosti) vseh naložb podsklada po metodologiji S&P Global mora biti v zgornji tretjini vseh ocenjenih podjetij po tej metodologiji. Družba ocenjuje, da na tak način pri tem podskladu spodbuja okolijske značilnosti.

Družba letno meri in spremlja te značilnosti preko E ocen podjetja S&P Global. V primeru, da bi tehtana E ocena vseh naložb podsklada po metodologiji S&P Global padla pod zgornjo tretjino vseh ocenjenih podjetij po tej metodologiji, bi družba sprejela korektivne ukrepe (denimo zmanjšanje deleža naložb s slabšo E oceno in povišanja deleža naložb z boljšo E oceno). Če je G ocena posamezne naložbe podsklada v spodnji petini najslabše ocenjenih naložb po tej metodologiji, velja, da taka naložba ne upošteva prakse dobrega upravljanja .

Ta strategija se za ta podsklad stalno (vsakoletno) upošteva pri sestavi portfelja podsklada.

Politika za ocenjevanje praks dobrega upravljanja podjetij, v katera se vlaga je zagotovljena preko zasledovanja ocene specializiranega podjetja S&P Global. Družbe z višjo oceno G imajo namreč boljše prakse upravljanja podjetja, ki se kažejo preko višje ocene upravljavske strukture in načel podjetja.

Delež naložb:

Skupni delež naložb v lastniške vrednostne papirje izdajateljev z razvitih trgov, ki spodbujajo okolijske značilnosti, in enote delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne lastniške vrednostne papirje in spodbujajo okolijske značilnosti, mora znašati najmanj 80 % vrednosti sredstev podsklada.

Podsklad ne bo vlagal v trajnostne naložbe. Naložbe in dodatna likvidna sredstva, ki lahko znašajo med 0 % in 20 %, predstavljajo večinoma denar, kratkoročne depozite na odpoklic in denarne nadomestke oziroma potencialno tudi lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov, ki ne spodbujajo okolijskih značilnosti.

Spremljanje okoljskih ali socialnih značilnosti:

Podsklad nima opredeljenih faz življenjskega cikla. Za zagotovitev izpolnjevanja okoljskih značilnosti v celotnem življenjskem ciklu sklada se opisani postopek spremljanja značilnosti izvaja redno (vsaj vsakoletno).

Kazalniki trajnostnosti: družba uporablja ocene specializiranega podjetja S&P Global. Povprečna tehtana E ocena (t.j. ocena okolijskih značilnosti) vseh naložb podsklada po metodologiji S&P Global mora biti v zgornji tretjini vseh ocenjenih podjetij po tej metodologiji. Družba ocenjuje, da na tak način pri tem podskladu spodbuja okolijske značilnosti. Družba letno meri in spremlja te značilnosti preko E ocen podjetja S&P Global.

Družba ima vzpostavljene ustrezne notranje kontrole. Oddelek analiz z namenom vzpostavitve notranje kontrole periodično osvežuje podatke o ocenah E in G posameznih izdajateljev. Vključitev novega finančnega instrumenta med sredstva podsklada z vidika izpolnjevanja omejitev, ki se nanašajo na ocene E in G posamezne naložbe ter povprečno tehtano E oceno vseh naložb podsklada, predhodno odobri tudi sektor za nadzor nad tveganji. Povprečno tehtano E oceno vseh naložb podsklada dnevno spremlja sektor za nadzor nad tveganji družbe. Družba zunanjih kontrol nima vzpostavljenih oz. dogovorjenih.

Metodologije:

Družba letno meri in spremlja te značilnosti preko E ocen podjetja S&P Global. V primeru, da bi tehtana E ocena vseh naložb podsklada po metodologiji S&P Global padla pod zgornjo tretjino vseh ocenjenih podjetij po tej metodologiji, bi družba sprejela korektivne ukrepe (denimo zmanjšanje deleža naložb s slabšo E oceno in povišanja deleža naložb z boljšo E oceno). Če je G ocena posamezne naložbe podsklada v spodnji petini najslabše ocenjenih naložb po tej metodologiji, velja, da taka naložba ne upošteva prakse dobrega upravljanja.

Ta strategija se za ta podsklad stalno (vsakoletno) upošteva pri sestavi portfelja podsklada.

Viri in obdelava podatkov:

Družba pri doseganju okoljskih značilnosti uporablja ocene specializiranega podjetja S&P Global, ki spada med svetovno priznane ponudnike / agencije. Podjetje S&P Global s svojimi ocenami pokriva več kot 10.000 podjetji in več kot 90% globalne tržne kapitalizacije. Družba periodično pregleduje ponudnike / agencije na trgu in presoja ustreznost izbire ponudnika glede na njegovo zanesljivost, pozicioniranost na trgu, ugled, obseg in razpoložljivost vhodnih podatkov (ukrepi za zagotavljanje kakovosti podatkov). Če ocena izdajatelja ni na voljo, se šteje, da ima taka naložba oziroma izdajatelj oceno 0. Družba podatke obdeluje tako, da omeji možnost operativnih napak, pri čemer se poslužuje avtomatiziranih obdelav in principa neodvisnih notranjih pregledov (za pripravo podatkov skrbi oddelek analiz, za pregled pa je zadolžena druga enota, in sicer sektor za nadzor nad tveganji).

Omejitve metodologij in podatkov:

Izbor naložb lahko vključuje element subjektivnosti, saj se del upravljavskega procesa zanaša na ocene zunanje agencije, ki lahko objavlja netočne ali necelovite podatke. V primeru pomanjkljivih podatkov se lahko zunanje specializirano podjetje pri oblikovanju ocene zanaša na približke ali ocene ter uporablja interno metodologijo. Metodologije se lahko med različnimi zunanjimi agencijami razlikujejo.

Potrebna skrbnost:

Splošne postopke potrebne skrbnosti pri skrbnih pregledih naložb (analizah) in upravljanju ima družba javno razkrite na spletni strani, v rubriki kako upravljamo premoženje.

Natančnejše interne postopke pri skrbnih pregledih pa ima družba predpisane v Pravilniku o skrbnem pregledu naložb in vodenju evidence, kjer so urejeni splošna organiziranost, pojmi, tehnike, postopki in orodja v zvezi z izvajanjem skrbnega pregleda naložb za potrebe upravljanja podskladov in portfeljev.

Družba ima z namenom zagotavljanja potrebne skrbnosti vzpostavljene notranje in zunanje kontrole za redno preverjanje ustreznosti sestave portfelja podsklada, ki so opisane v okviru podnaslova Spremljanje okoljskih ali socialnih značilnosti na tem spletnem mestu.

Sektor za nadzor nad tveganji spremlja omejitve podsklada vezane na spodbujanje okoljskih značilnosti in v primeru, da ugotovi odstopanje nemudoma izda enega ali več korektivnih ukrepov.

Politike sodelovanja:

Družba ima sprejeto Politiko sodelovanja, vendar sodelovanje, opredeljeno v omenjeni politiki, ni del okoljske naložbene strategije.

Opredeljena referenčna vrednost:

Indeks kot referenčna vrednost za izpolnjevanje okoljskih značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt, ni opredeljen. 

Naročite se na posvet

O možnosti varčevanja v vzajemnih skladih NLB Skladi se pozanimajte v najbližji poslovalnici banke NLB Skupine, na NLB Privatnem bančništvu oziroma pokličite brezplačno modro številko 080 22 86 in se dogovorite za termin posveta.

Naročite se na posvetaliZastavite vprašanje

Prednosti varčevanja v NLB Skladih

Preprosto varčevanje in prihranek časa

Enostavno in hitro do visoke razpršitve naložb.

Visoka likvidnost

Hitra vnovčljivost prihrankov – denar na vašem osebnem računu najpozneje v šestih dneh.

Davčne ugodnosti

Ustvarjeni kapitalski dobički pri prehodih med podskladi krovnega sklada NLB Skladi so neobdavčeni. Davčna obveznost nastopi šele ob izplačilu sredstev iz krovnega sklada NLB Skladi. Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Strokovni finančni analitiki

Strokovna in izkušena ekipa upraviteljev premoženja z zaledjem v finančnih analitikih.

Kakovostna obravnava

V vsaki NLB poslovalnici lahko dobite vse potrebne informacije o varčevanju v vzajemnih skladih.

Dostopnost in finančna učinkovitost

Možnost postopnega varčevanja že z manjšimi zneski ob zmernih stroških.

Aktualno na finančnih trgih

 

27. 05. 2024 | Borze v preteklem tednu

Nvidia še podaljšala niz pozitivnih presenečenj

Osrednji dogodek minulega tedna je bila zagotovo objava četrtletnih poslovnih rezultatov razvijalca procesorjev Nvidia, ki je ponovno presegla že precej visoka pričakovanja...

Več

20. 05. 2024 | Borze v preteklem tednu

Inflacija v ZDA bolje od pričakovanj, glavni delniški indeksi so teden zaključili višje

Pretekli trgovalni teden so večinoma pozitivno zaznamovali objava ameriške inflacije, nadaljevanje objav četrtletnih rezultatov borznih družb in upad zahtevanih stopenj...

Več

13. 05. 2024 | Borze v preteklem tednu

Delnice na krilih višjih dobičkov spet v zelenem

Vrednosti večine borznih indeksov so pretekli teden končale višje. Teden je potekal v znamenju poročanja rezultatov poslovanja družb prvega četrtletja, ki pa so bili v povprečju...

Več

06. 05. 2024 | Borze v preteklem tednu

Finančni trgi z optimizmom vstopajo v maj

Minuli teden na svetovnih borzah ni minil prav nič praznično. Glede na število objav rezultatov poslovanja za prvo četrtletje je bil namreč drugi najbolj natrpan teden letos,...

Več