01. 03. 2010

Z nakupom delnic kupujemo pričakovane prihodnje dobičke podjetij, pri čemer se moramo zavedati, da bodo na te prihodnje dobičke vplivali splošni dejavniki, kot so obrestne mere, inflacija in gospodarska rast, posebni dejavniki, na primer kakovost menedžmenta in zaposlenih, intenzivnost konkurence v panogi in naključni dejavniki, kot so denimo potresi in poplave.

Kruno AbramovićOb tem pa se nam kaj lahko zgodijo razna polnjenja in poki borznih balonov, ki z omenjenimi dejavniki nimajo neposredne povezave. Vsem naštetim dejavnikom je skupno, da je njihova pojavnost negotova in težko napovedljiva, zato pogosto rečemo, da so delnice tvegana naložba.

Pa vendar morda delnice niso toliko tvegane naložbe, kot se zdijo na prvi pogled. S pravilnim pristopom k nalaganju namreč lahko tveganje delniških naložb znatno znižamo. Prvo pravilo pri nalaganju je razpršitevnaložbe med večje število raznolikih delnic (razpršitev znotraj posamezne države je šele majhen začetni korak - o tem pišemo na strani 10), kar tveganost portfelja v primerjavi s tveganostjo posamezne delniceveč kot prepolovi brez vpliva na pričakovano donosnost. Zavedati se moramo, da povsem varnih naložb ni. Tako pri dolgoročnih varčevanjih celo velja, da je izjemno tvegano nalagati varno (denimo v kratkoročne naložbe s fiksnim donosom). Zaradi učinkov obrestnoobrestnega računa pri izrazito dolgoročnejših varčevanjih zaradi nizke pričakovane realne donosnosti "varnih" naložbskoraj zagotovo vodijo v znatno slabši naložbeni rezultat kot nalaganje v delnice oziroma moramo za enak pričakovani obseg prihrankov ob zaključku varčevanja zagotoviti znatno višjo stopnjo varčevanja že danes. Tudi če ne upoštevamo specifičnih finančnih ciljev posameznih varčevalcev, pa zgodovinske simulacije kažejo, da v portfelje s ciljem najnižjega tveganja realne donosnosti sodi manjši dodatek delnic, in sicer v okviru 10-25 odstotkov celotnega finančnega premoženja. Delniške naložbe namreč premoženje vlagatelja dokaj uspešno ščitijo predvečjimi inflacijskimi šoki, hkrati pa je zaradi nizkega deleža delniških naložb omejeno tveganje v "normalnih" časih - o stroškovno učinkovitih produktih, ki vključujejo tako varnostno komponento manj tveganega depozita kot naložbe v vzajemni sklad z višjo pričakovano donosnostjo, pišemo na strani 7.

Nalaganje premoženja izključno v produkte z minimalnim tveganjem je primerno za relativno ozek segment konservativnejših vlagateljev s krajšim naložbenim horizontom, za vse druge pa smo v družbi NLB Skladi v sodelovanju z NLB d. d. razvili aplikacijo NLB Skladi - Naložbena strategija, s pomočjo katere lahko damo individualni nasvet, kako in zakaj usmeriti prihranke v različne vrste naložb - več o tem pripomočku si lahko preberete na strani 4. Zgolj kot zanimivost: v tem prispevku boste med drugim lahko opazili, da denimo pretekle donosnosti ali pa ocene prihodnjih donosnosti nikjer ne vstopajo kot pomemben faktor za odločanje o usmeritvi prihrankov med različne tipe naložb. V zadnjem letu se je še enkrat pokazalo, da je največje tveganje pri nalaganju v delnice takrat, ko v delnice ne nalagamo, pa bi bilo to za nas primerno.

enakimi izhodišči, kot jih sistematiziramo v aplikaciji NLB Skladi - Naložbena strategija, smo v družbi NLB Skladi s pomočjo naših pooblaščenih komercialistov svetovali ves čas našega poslovanja, tako pred zadnjo finančno krizo kot med njo in tudi danes. Ves čas izhajamo iz strokovnega nasveta, temelječega na informacijah o posamezniku, hkrati pa ponujamo izjemno konkurenčne varčevalne produkte. Za poslovanje družbe NLB Skladi od leta 2004 dalje, ko je družba ponudila prve vzajemne sklade, smo poleg potrditve z doseženimi rezultati vzajemnih skladov in s številom novih vlagateljev kot prva slovenska finančna institucija prejeli nagrado priznane družbe Frost & Sullivan (glej stran 3), ki sicer izhaja tako iz rezultata (povečanje tržnega deleža) kot zlasti iz načina, kako je bil rezultat dosežen.

Ob koncu bi se tudi zahvalil dosedanjemu uredniku te publikacije, mag. Robertu Kleindienstu, ki je kot prvi v Sloveniji na množičen način pomagal izobraziti več sto finančnih svetovalcev in vzporedno s tem vpeljal sodoben in celosten pristop k finančnemu nasvetu, ki ne temelji na prodaji "vročih žemljic" z lepo preteklo donosnostjo. Robert Kleindienst je s 1. 12. 2009 prevzel nove odgovornosti v upravi NLB d. d., tudi v sodelovanju z njim pa se nadejamo razvoja novih storitev za vlagatelje v vzajemne sklade NLB Skladi.


Opozorilo vlagateljem
Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in prodaje investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada opravljata na podlagi pooblastila družbe NLB Skladi tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB), in Banka Celje d.d. Podrobnejši podatki in informacije o krovnem skladu oziroma posameznih podskladih so vsebovani v prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in v izvlečkih prospekta podskladov. Pred pristopom vlagatelja k pravilom upravljanja morajo družba NLB Skladi oziroma drugi osebi, ki sta pooblaščeni za trženje in prodajo investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada, vlagatelju brezplačno izročiti izvleček prospekta podsklada, na njegovo zahtevo pa morajo vlagatelju brezplačno izročiti tudi prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter zadnja objavljena revidirano letno poročilo in polletno poročilo krovnega sklada. Izvlečki prospekta podskladov, prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, zadnja objavljena revidirano letno poročilo in polletno poročilo krovnega sklada ter druga gradiva, podatki in informacije o krovnem skladu oziroma podskladih so vlagateljem dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Trgu republike 3 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih NLB in Banke Celje d.d. med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si. Družba NLB Skladi objavlja podatke o gibanju vrednosti enote premoženja posameznega podsklada vsak delovni dan v časniku Finance in na spletni strani www.nlbskladi.si. Zgodovinski podatki o donosih ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Donosnost naložbe v posamezni podsklad bo v največji meri odvisna od prihodnjega splošnega gibanja tečajev vrednostnih papirjev na svetovnih kapitalskih trgih, v manjši meri pa tudi od provizij in stroškov podsklada ter uspešnosti družbe NLB Skladi pri upravljanju premoženja podsklada. Zaradi neugodnih gibanj tečajev vrednostnih papirjev in valut obstaja možnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v investicijske kupone posameznega podsklada. Podatki o naravi tveganosti posameznega podsklada so navedeni v prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja. Najvišji vstopni stroški podskladov NLB Skladi - Azija delniški, NLB Skladi - Dinamični delniški, NLB Skladi - Evropski delniški, NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški, NLB Skladi - Globalni delniški, NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški, NLB Skladi - Naravni viri delniški, NLB Skladi - Slovenski delniški, NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški, NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški, NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški, NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški znašajo 3,00 % vrednosti investicijskega kupona, podskladov NLB Skladi - Kombinirani globalni in NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 2,25 % vrednosti investicijskega kupona ter podsklada NLB Skladi - Obvezniški EUR 1,50 % vrednosti investicijskega kupona. Najvišji izstopni stroški podskladov NLB Skladi - Azija delniški, NLB Skladi - Dinamični delniški, NLB Skladi - Evropski delniški, NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški, NLB Skladi - Globalni delniški, NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški, NLB Skladi - Kombinirani globalni, NLB Skladi - Naravni viri delniški, NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi, NLB Skladi - Slovenski delniški, NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški, NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški, NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški in NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški znašajo 1,00 % vrednosti investicijskega kupona, najvišji izstopni stroški podsklada NLB Skladi - Obvezniški EUR pa znašajo 0,50 % vrednosti investicijskega kupona. Navedeni vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos.
Vzajemni sklad družbe NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah. Naše ocene so izdelane na podlagi javno dostopnih podatkov, za katere menimo, da so verodostojni, vendar pa za njihovo natančnost in celovitost ne jamčimo. Družbi NLB Skladi in NLB ne prevzemata odgovornosti za posledice odločitev, sprejetih na podlagi mnenj in informacij, ki jih vsebuje ta bilten. Omenjeni podatki v tem biltenu ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin niti niso javna ponudba vrednostnih papirjev, ampak gre le za podatke in ocene, izdelane na podlagi javno dostopnih informacij, namenjene obveščanju zainteresiranih strank. Družbi NLB Skladi in NLB sta in bosta sklepali posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedene v tem biltenu, in z drugimi vrednostnimi papirji. V te vrednostne papirje in naložbene skupine nalagajo tudi posamezni podskladi krovnega sklada NLB Skladi. Osebe, ki v tej publikaciji podajajo mnenja in komentarje glede dogodkov na kapitalskih trgih (in/ali z njimi povezane osebe), del osebnega premoženja neposredno ali posredno (prek investicijskih skladov) investirajo tudi v vrednostne papirje izdajateljev iz geografskih območij in/ali gospodarskih panog, v zvezi s katerimi podajajo mnenja. Nadzorna organa družbe NLB Skladi oziroma NLB sta Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana, oziroma Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana. Priporočila izdajateljem niso bila razkrita. Z izdajatelji, ki so predmet priporočil in analiz, ni pomembnejših kapitalskih povezav in ni drugih pomembnih finančnih interesov.
Nazaj

Kategorije


Avtor članka

mag. Kruno Abramovič
mag. Kruno Abramovič

CFA, predsednik uprave

Vsi članki avtorja