05. 12. 2007

Kaj naj storim, če z vzajemnim skladom nisem zadovoljen/-na?

Zelo pomembno je, kakšen je razlog za vaše nezadovoljstvo. Če je to nizka donosnost vzajemnega sklada, najprej preverite, kako so se odrezali drugi vzajemni skladi s podobno naložbeno politiko. Pri tem morate biti zelo pazljivi, saj se včasih močno razlikujejo (pri nas še posebej) celo vzajemni skladi s precej podobnimi imeni. V večini primerov boste ugotovili, da so donosnosti vzajemnih skladov s podobno naložbeno politiko zelo podobne. Spodnja slika na primer kaže donosnosti splošno usmerjenih vzajemnih skladov, ki nalagajo na evropske trge in so na razpolago na slovenskem trgu, v času letošnjega poletnega šoka na mednarodnih borzah. Večjih razlik ni bilo.

Če je razlog za podpovprečne rezultate vzajemnega sklada slabo upravljanje, potem preverite stroške, provizije in obrat naložb vzajemnega sklada. Če so ti izrazito nadpovprečni, potem izboljšave verjetno ne morete pričakovati, če pa so ti povprečni ali celo podpovprečni, rezultati upravljavca v nekem krajšem podobdobju o njegoviuspešnosti ne povedo kaj dosti. Sodimo ga lahko šele po petih ali najmanj treh letih, pa še to predvsem v primeru, da se je v tem času zgodil celotni borzni cikel (ne samo splošna rast ali splošni padci tečajev na borzah, temveč oboje). Če slabo upravljanje vzajemnega skladani razlog za nezadovoljstvo (temveč ste imeli nesrečno roko pri izbiri naložbenega področja), se vprašajte, zakaj ste se za to naložbeno področje sploh odločili. Če ste se odločili na osnovi pretekle donosnosti vzajemnega sklada, potem ste napako verjetno storili že nasamem izhodišču in to je pravi trenutek za resen razmislek o prevetritvi vašega naložbenega portfelja. To še posebej velja za tiste vlagatelje, ki se zaradi padcev močno razburjajo - ti so verjetno izbrali zanje previsoko tvegan sklad.

V vsakem primeru imejte za menjavo vzajemnega sklada dobre razloge, saj vam bodo pogoste menjave povzročile čezmerne stroške, v primeru pozitivnih donosnosti pa tudi čezmerno obdavčitev.

Padci splošnih evropsko usmerjenih vzajemnih skladov na slovenskem trgu v času poletnega šoka na borzah (16. 7. 2007 - 20. 8. 2007) 
Padci splošnih evropsko usmerjenih vzajemnih skladov na slovenskem trgu v času poletnega šoka na borzah (16. 7. 2007 - 20. 8. 2007)

Koliko lahko zaupam prodajalcu naložbenih finančnih produktov?

Med prodajalcem naložbenih finančnih produktov in vlagateljem lahko v primeru, da je prodajalec usmerjen k doseganju kratkoročnih prodajnih ciljev, nastopi velik konflikt interesov. Ta konflikt je še posebej prisoten, če so prodajalci neposredno plačani predvsem po kratkoročnem prodajnem učinku za določen tip produktov. Konflikt interesov še posebej pride do izraza pri prodaji produktov, ki vsebujejo višje naložbeno tveganje. Za prodajo visoko tveganih produktov je marsikateri prodajalec plačan bolje kot za prodajo nizko ali zmerno tveganih, zato ni presenetljivo, da prodajalci pogosto močno forsirajo visoko tvegane. Na kratek rok bo najboljše prodajne rezultate dosegel tisti, ki bo stranki poudarjal visoko donosnost naložb (in pri tem pretiraval), naložbeno tveganje pa ji bo zamolčal ali ga bo podcenil.

Še tako pošten prodajalec pa ne more povsem iz svoje lastne kože, ki vam ni nujno po meri. Nekateri prodajalci so dinamičnega profila in so tudi sami pri naložbah nagnjeni k prevzemanju visokih tveganj, spet drugi pa se tveganjabojijo kot hudič križa. Če se boste o naložbah odločali tako, da boste prodajalca vprašali, kam nalaga, in ga potem posnemali, boste zelo verjetno kupili tisto, kar za vas ni ustrezno. Tisti, ki vas na to ne bo opozoril, verjetno o finančnem svetovanju ne ve kaj dosti. Kakovostno finančno svetovanje namreč pomeni najti ustrezno kombinacijo naložb za vas osebno. Tudi zdravnik ne bo vsem pacientom, ki jih boli glava, predpisal enakega zdravila.

Enostavnega recepta, kako ločiti prodajalca, ki nudi objektiven in kakovosten finančni nasvet (in bi vam rad pomagal), od tistega, ki želipredvsem prodati, ni. Vaše izkušnje s prodajalcem (te lahko pridobite šele v daljšem časovnem obdobju) in predvsem vaša zdrava pamet so najboljša možna varovalka pred naivnim nakupom. Kdor vam prodaja zelo posebno finančno naložbo z izjemnim potencialom, ki vsebuje malo naložbenega tveganja, vam verjetno laže. Popolnih naložb namreč ni, če pa bi bile, vam te skrivnosti skoraj gotovo ne bi nihče povedal.

Uredništvo, NLB Skladi, d. o. o.

Kako do vzajemnih skladov NLB Skladi?

Opozorilo vlagateljem 
Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., upravlja vzajemne sklade NLB Skladi - Svetovni sklad delnic, NLB Skladi - Sklad evropskih delnic, NLB Skladi - Sklad obveznic, NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic, NLB Skladi - Kombinirani sklad, NLB Skladi - Kombinirani sklad Nove Evrope, NLB Skladi - Dinamični sklad delnic, NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva, NLB Skladi - Naravni viri, NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo, NLB Skladi - Visoka tehnologija, NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški in NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški. Storitve trženja in prodaje investicijskih kuponov vzajemnih skladov opravljajo na podlagi pooblastila družbe NLB Skladi tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Banka Celje d.d., NLB Banka Domžale d.d., NLB Koroška banka d.d., in NLB Banka Zasavje d.d. Podrobnejši podatki in informacije o vzajemnih skladih so vsebovani v prospektih z vključenimi pravili upravljanja in v izvlečkih prospektov vzajemnih skladov. Pred pristopom k pravilom upravljanja vzajemnega sklada morajo osebe, ki tržijo in prodajajo investicijske kupone vzajemnih skladov vlagatelju brezplačno izročiti izvleček prospekta vzajemnega sklada, na zahtevo pa morajo vlagatelju brezplačno izročiti tudi prospekt z vključenimi pravili upravljanja, zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo vzajemnega sklada. Dokumenti vzajemnih skladov ter druga gradiva, podatki in informacije o vzajemnih skladih so vlagateljem dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Trgu republike 3 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih Nove Ljubljanske banke, Banke Celje, NLB Banke Domžale, NLB Koroške banke in NLB Banke Zasavje med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si. Družba NLB Skladi objavlja podatke o gibanju vrednosti enote premoženja vsak delovni dan v časniku Finance in na spletni strani www.nlbskladi.si. Zgodovinski podatki o donosih ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Donosnost naložbe v posamezni vzajemni sklad bo v največji meri odvisna od prihodnjega splošnega gibanja tečajev vrednostnih papirjev na svetovnih kapitalskih trgih, v manjši meri pa tudi od provizij in stroškov vzajemnega sklada ter uspešnosti družbe NLB Skladi pri upravljanju premoženja vzajemnega sklada. Zaradi neugodnih gibanj tečajev vrednostnih papirjev in valut obstaja možnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v investicijske kupone posameznega vzajemnega sklada. Narava tveganosti vzajemnega sklada NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški je 10, vzajemnih skladov NLB Skladi - Dinamični sklad delnic, NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva, NLB Skladi - Visoka tehnologija in NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 9, vzajemnih skladov NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic, NLB Skladi - Naravni viri in NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo 8, vzajemnih skladov NLB Skladi - Svetovni sklad delnic, NLB Skladi - Sklad evropskih delnic in NLB Skladi - Kombinirani sklad Nove Evrope 7, vzajemnega sklada NLB Skladi - Kombinirani sklad 5 ter vzajemnega sklada NLB Skladi - Sklad obveznic pa 4, pri čemer ocena 1 pomeni zelo nizko tvegano naložbo, ocena 3 nižje tvegano naložbo, ocena 5 srednje tvegano naložbo, ocena 7 višje tvegano naložbo, ocena 10 pa visoko tvegano naložbo. Najvišji vstopni stroški vzajemnih skladov NLB Skladi - Svetovni sklad delnic, NLB Skladi - Sklad evropskih delnic, NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic, NLB Skladi - Dinamični sklad delnic, NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva, NLB Skladi - Naravni viri, NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo, NLB Skladi - Visoka tehnologija, NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški in NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški znašajo 3,00 % vrednosti investicijskega kupona, vzajemnega sklada NLB Skladi - Sklad obveznic 1,50 % vrednosti investicijskega kupona, NLB Skladi - Kombinirani sklad in NLB Skladi - Kombinirani sklad Nove Evrope pa 2,25 % vrednosti investicijskega kupona. Najvišji izstopni stroški vzajemnih skladov NLB Skladi - Svetovni sklad delnic, NLB Skladi - Sklad evropskih delnic, NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic, NLB Skladi - Dinamični sklad delnic, NLB Skladi - Kombinirani sklad, NLB Skladi - Kombinirani sklad Nove Evrope, NLB Skladi - Dinamični sklad delnic, NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva, NLB Skladi - Naravni viri, NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo, NLB Skladi - Visoka tehnologija, NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški in NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški znašajo 1,00 % vrednosti investicijskega kupona, najvišji izstopni stroški vzajemnega sklada NLB Skladi - Sklad obveznic pa znašajo 0,50 % vrednosti investicijskega kupona. Navedeni vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos. Vzajemni skladi družbe NLB Skladi niso bančna storitev in ne prinašajo zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v vzajemne sklade tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah. Naše ocene so izdelane na podlagi javno dostopnih podatkov, za katere menimo, da so verodostojni, vendar pa za njihovo natančnost in celovitost ne jamčimo. Družbi NLB Skladi in Nova Ljubljanska banka ne prevzemata odgovornosti za posledice odločitev, sprejetih na podlagi mnenj in informacij, ki jih vsebuje ta bilten. Omenjeni podatki v tem biltenu ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin niti javna ponudba vrednostnih papirjev, ampak le podatke in ocene, izdelane na podlagi javno dostopnih informacij, namenjene obveščanju zainteresiranih strank. Nova Ljubljanska banka in družba NLB Skladi sta in bosta sklepali posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedene v tem biltenu, in z drugimi vrednostnimi papirji. V te vrednostne papirje in naložbene skupine nalagajo tudi investicijski skladi, ki jih upravlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Osebe, ki v tej publikaciji podajajo mnenja in komentarje glede dogodkov na kapitalskih trgih (in / ali z njimi povezane osebe), del osebnega premoženja neposredno ali posredno (prek investicijskih skladov) investirajo tudi v vrednostne papirje izdajateljev iz geografskih območij in / ali gospodarskih panog, v zvezi s katerimi podajajo mnenja. Nadzorna organa družbe NLB Skladi oziroma Nove Ljubljanske banke sta Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana oziroma Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana. Priporočila izdajateljem niso bilo razkrita. Z izdajatelji, ki so predmet priporočil in analiz, ni pomembnejših kapitalskih povezav in ni drugih pomembnih finančnih interesov.

Nazaj