01. 03. 2007

Naložbe v panogo naravnih virov imajo dober dolgoročni potencial, vendar pa se mora vlagatelj zavedati tudi vseh naložbenih tveganj, ki jih taka naložba prinaša. Z naložbo v vzajemni sklad NLB Skladi - Naravni viri bo vlagatelj premoženje dobro razpršil in naložbena tveganja učinkovito zmanjšal.

Izjemna gospodarska rast azijskih držav ob prehodu v novo tisočletje ima poleg sprememb v porazdelitvi politične moči tudi precejšen vpliv na rast cen naravnih virov, zlasti energije in surovin. Kitajska ekonomija, denimo, v zadnjih štirih letih konstantno raste po stopnjah, ki presegajo 10 %, optimistične pa so tudi napovedi rasti drugih azijskih ekonomij.

Potrebe po neobnovljivih virih rastejo

Z vzponom razvijajočih se trgov se dviguje tudi življenjska raven prebivalstva, ki vse več troši, s tem pa se povečujejo tudi potrebe po neobnovljivih naravnih virih, ki so na voljo zgolj v omejenem obsegu.

Delež Kitajske in Indije v svetovni porabi nafte naj bi porasel z 11 % v letu 2005 na 17 % v letu 2030 (vir: Energy Information Administration), pri čemer naj bi bila rast porabe nafte najvišja ravno v omenjenih državah. Poraba nafte naj bi na Kitajskem rasla po povprečni letni stopnji 3,2 %, v Indiji pa po stopnji 2,3 %. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so cene naravnih virov večinoma padale, kar se je odražalo v majhnem obsegu naložb v povečanje kapacitet rudnikov in vrtin. Z gospodarskim vzponom azijske regije in naraščajočim povpraševanjem po surovinah, ki mu kapacitete niso več zadoščale, pa so cene surovin ob prelomu tisočletja začele strmo naraščati.

Graf 1: Gibanje cen izbranih naravnih virov
Gibanje cen izbranih naravnih virov 

Priložnost za vlagatelje

Naložba v delnice družb iz panoge naravnih virov prinaša priložnosti tako z vidika ustvarjanja donosnosti (dolgoročna perspektiva za rast) kot tudi z vidika uravnavanja tveganja celotnega premoženja, naloženega v delnice. Stopnja povezanosti donosnosti delnic družb iz panoge naravnih virov z gibanjem splošnega svetovnega borznega indeksa (MSCI World Index) je do 20 % nižja od povprečja drugih panog (vir: Bloomberg, lastni izračuni). Temeljni razlog za nižjo povezanost gre iskati v različnem gibanju cen naravnih virov in kapitalskih trgov v posamezni podfazi ekonomskega cikla (Gorton, Rouwenhorst, 2005). Na ta način se premoženje v delnicah učinkovito dodatno razprši, kar pomeni, da se celotno naložbeno tveganje portfelja lahko zmanjša, ne da bi se zato zmanjšala pričakovana donosnost.

Z gospodarskim vzponom azijske regije in naraščajočim povpraševanjem po surovinah, ki mu kapacitete niso več zadoščale, pa so cene surovin ob prelomu tisočletja začele strmo naraščati.

Vlagatelji se morajo pri naložbah v delnice družb, povezanih z naravnimi viri, zavedati tudi naložbenih tveganj, ki jih te naložbe prinašajo. Na donosnost naložbe v naravne vire lahko precej negativno vpliva morebitni zastoj svetovnega gospodarstva. Rast cen naravnih virov je bila v zadnjih letih v precejšni meri spodbujena tudi s prilivi špekulativnega kapitala v te naložbe.

Mobilnost špekulativnega kapitala povečuje zlasti kratkoročna nihanja cen naravnih virov, zato se mora vlagatelj zavedati, da so naložbe v delnice družb, povezanih z naravnimi viri, primerne predvsem za doseganje dolgoročnih finančnih ciljev. Na to opozarja tudi precejšen padec cen nafte na svetovnih trgih v drugi polovici leta 2006.

Vzajemni sklad NLB Skladi - Naravni viri

Izbira družb, katerih delnice bodo dobro odražale spremembe v cenah naravnih virov in bodo obenem nadpovprečno donosne, je opravilo, ki zahteva znanje, čas in denar. Za večino vlagateljev je enostavneje in ceneje, da svoja sredstva naložijo v vzajemni sklad, ki ga upravljajo upravitelji premoženja v sodelovanju z borznimi analitiki, ki dnevno spremljajo dogodke na kapitalskih trgih.

Vzajemni sklad NLB Skladi - Naravni viri je bil v času od oblikovanja v letu 2006 najbolj donosen med vzajemnimi skladi s primerljivo naložbeno politiko v Sloveniji. Premoženje tega vzajemnega sklada je geografsko razpršeno v svetovnem merilu, zaradi česar je naložbeno tveganje precej nižje od tveganja posameznih naložb v vzajemnem skladu, saj premoženje "stavimo na več konj hkrati". Sestavo naložb in druge koristne informacije o vzajemnem skladu lahko dobite tudi na spletni strani www.nlbskladi.si.

Blaž Bračič, upravitelj premoženja, NLB Skladi, d.o.o.

Nazaj