01. 10. 2009

Naložba v življenjsko zavarovanje, vezano na vzajemne sklade, ima značilnosti tako življenjskega zavarovanja kot naložbe v vzajemne sklade. Naložbena zavarovanja NLB Vita, vezana na vzajemne sklade družbe NLB Skladi, ponujajo vrsto prednosti. Za tiste, ki varčujete za potrebe otrok, pa smo pripravili še posebej ugodno ponudbo.

Z zavarovalno sestavino, ki jo ponuja življenjsko zavarovanje, poskrbimo za socialno varnost svojih najbližjih. Tako vlaganje v vzajemne sklade nadgradimo z zavarovanjem, ki našim najbližjim omogoča želen obseg sredstev tudi v primeru naše smrti. To pomeni, da zavarovalnica v primeru smrti zavarovanca upravičencem ne izplača le vrednosti privarčevanih sredstev v vzajemnih skladih, temveč to vrednost poveča do višine vnaprej dogovorjene zavarovalne vsote. Zavarovalnica tako jamči izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote ob nastanku zavarovalnega primera.

Hkrati so sredstva naložena v vzajemne sklade, ki ponujajo nadpovprečno dolgoročno pričakovano donosnost, s čimer poskrbimo tudi za naložbeni del. Ker gre za dolgoročno varčevanje za potrebe otrok, katerih finančni cilji v tem trenutku niso nujni, je pri naložbi smiselno prevzeti tudi ustrezno naložbeno tveganje. Vlagatelj, ki naložbenega tveganja ne prevzema, namreč na dolgi rok po prilagoditvi za inflacijo z naložbo težko ustvari omembe vredno pozitivno donosnost.

Kje lahko sklenem naložbeno življenjsko zavarovanje?

Sklenitev zavarovanja je preprosta ter dostopna v vseh poslovnih enotah NLB d. d. in Banke Celje d. d. Podrobne informacije o posameznih življenjskih zavarovanjih so ves čas dostopne na spletni strani NLB Vite na naslovu www.nlbvita.si, kjer lahko najdete tudi splošne pogoje in dodatke k splošnim pogojem. Podrobne informacije o vzajemnih skladih NLB Skladi pa lahko pridobite na naslovu www.nlbskladi.si na spletnih straneh družbe NLB Skladi.

prednosti naložbenih življenjskih zavarovanj

Pomembna prednost za dolgoročne varčevalce je tudi, da kapitalski donosi, ustvarjeni iz naložbenih življenjskih zavarovanj z dobo trajanja vsaj 10 let (ob pogoju, da sta zavarovalec in upravičenec ista oseba), niso obdavčeni.

Kako lahko varčujem za otroka?

Pri varčevanju za potrebe otrok je staršem najpomembnejše, da otrokom v vsakem primeru, tudi če se staršem zgodi kaj neljubega, zagotovijo popotnico za življenje oziroma poskrbijo za njihovo socialno varnost. To jim omogoča zavarovalna sestavina štipendijskega življenjskega zavarovanja NLB Vita Razigrana z naložbo v sklade družbe NLB Skladi. V primeru smrti starša, ki ima sklenjeno takšno zavarovalno polico, zavarovalnica sama doda manjkajočo vrednost zavarovalne police do višine dogovorjene zavarovalne vsote. To pomeni, da obveznost vplačila preostale vrednosti do višine zavarovalne vsote prevzame zavarovalnica. Izplačilo štipendije ob izteku dobe varčevanja je otroku zagotovljeno.

Informativni izračun

Mati, stara 30 let, se življenjsko zavaruje v korist eno leto starega otroka, in sicer z zavarovalno vsoto 10.200 evrov. V dobi varčevanja je za primer nezgodne smrti in nezgodne popolne trajne invalidnosti z enako zavarovalno vsoto zavarovan tudi otrok. Če bo do otrokove polnoletnosti (17 let) vplačevala mesečno premijo v višini 50 evrov, bo njen otrok v primeru sklenitve NLB Vite Razigrane z naložbo v vzajemne sklade v dobi izplačevanja prejemal naslednje informativne mesečne zneske štipendije v evrih:

Pričakovani mesećni zneski štipendije

V poslovalnicah NLB vam bodo z veseljem pripravili tudi informativni izračun, prilagojen vašim željam in potrebam. Štipendijsko življenjsko zavarovanje NLB Vita Razigrana vam omogoča popolno svobodo pri odločitvi, kako boste razporedili svoja sredstva med različne vzajemne sklade družbe NLB Skladi. Odločite se lahko za enkratno ali postopno vplačevanje premij. Višino premije določite sami. Najnižja premija je 35 evrov na mesec, v primeru enkratnega vplačila pa 3.000 evrov.

Ali je treba določiti konec trajanja naložbenega življenjskega zavarovanja?

Pri NLB Viti Razigrani je to potrebno, saj je produkt sestavljen iz dobe varčevanja in dobe izplačevanja štipendije (obe dobi določi sklenitelj sam). Lahko pa se odločite za prilagodljivo naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Naložba Vita Mega, ki je vseživljenjsko. To pomeni, da lahko varčujete za nedoločen čas in zavarovanje pretrgate kadarkoli. Poleg tega se sami odločite, ali boste večji del premije namenili za zavarovanje ali za naložbo v vzajemne sklade družbe NLB Skladi. Sredstva lahko ob pretrganju prav tako namenite svojemu otroku v enkratnem znesku.

Andreja Kandolf, specialistka za razvoj storitev, 
Mirella Miškič, direktorica sektorja za trženje in prodajo, 
NLB Vita, d. d., Ljubljana

Opozorilo vlagateljem
Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in prodaje investicijskih kuponov investicijskih skladov opravljata na podlagi pooblastila družbe NLB Skladi tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, in Banka Celje d.d. Podrobnejši podatki in informacije o investicijskih skladih so vsebovani v prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in v izvlečkih prospektov podskladov. Pred pristopom vlagatelja k pravilom upravljanja morajo družba NLB Skladi oziroma druge osebe, ki so pooblaščene za trženje in prodajo investicijskih kuponov podskladov, vlagatelju brezplačno izročiti izvleček prospekta podsklada, na njegovo zahtevo pa morajo vlagatelju brezplačno izročiti tudi prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada. Izvlečki prospektov podskladov, prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, zadnja objavljena revidirana letna in polletna poročila podskladov ter druga gradiva, podatki in informacije o investicijskih skladih so vlagateljem dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Trgu republike 3 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, in Banke Celje d.d., med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si. Družba NLB Skladi objavlja podatke o gibanju vrednosti enote premoženja vsak delovni dan v časniku Finance in na spletni strani www.nlbskladi.si. Zgodovinski podatki o donosih ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Donosnost naložbe v posamezni investicijski sklad bo v največji meri odvisna od prihodnjega splošnega gibanja tečajev vrednostnih papirjev na svetovnih kapitalskih trgih, v manjši meri pa tudi od provizij in stroškov investicijskega sklada ter uspešnosti družbe NLB Skladi pri upravljanju premoženja investicijskega sklada. Zaradi neugodnih gibanj tečajev vrednostnih papirjev in valut obstaja možnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v investicijske kupone posameznega investicijskega sklada. Narava tveganosti podsklada NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški je 10, podskladov NLB Skladi - Dinamični delniški, NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški, NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški in NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 9, podskladov NLB Skladi - Slovenski delniški, NLB Skladi - Naravni viri delniški in NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 8, podskladov NLB Skladi - Svetovni delniški, NLB Skladi - Evropski delniški, NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi in NLB Skladi - Globalni delniški 7, podsklada NLB Skladi - Kombinirani globalni 5 ter podsklada NLB Skladi - Obvezniški EUR pa 4, pri čemer ocena 1 pomeni zelo nizko tvegano naložbo, ocena 3 nižje tvegano naložbo, ocena 5 srednje tvegano naložbo, ocena 7 višje tvegano naložbo, ocena 10 pa visoko tvegano naložbo. Najvišji vstopni stroški podskladov NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški, NLB Skladi - Evropski delniški, NLB Skladi - Slovenski delniški, NLB Skladi - Dinamični delniški, NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški, NLB Skladi - Naravni viri delniški, NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški, NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški, NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški, NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški in NLB Skladi - Globalni delniški znašajo 3,00 % vrednosti investicijskega kupona, podskladov NLB Skladi - Kombinirani globalni in NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 2,25 % vrednosti investicijskega kupona, podsklada NLB Skladi - Obvezniški EUR pa 1,50 % vrednosti investicijskega kupona. Najvišji izstopni stroški podskladov NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški, NLB Skladi - Evropski delniški, NLB Skladi - Slovenski delniški, NLB Skladi - Dinamični delniški, NLB Skladi - Kombinirani globalni, NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi, NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški, NLB Skladi - Naravni viri delniški, NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški, NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški, NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški, NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški in NLB Skladi - Globalni delniški znašajo 1,00 % vrednosti investicijskega kupona, najvišji izstopni stroški podsklada NLB Skladi - Obvezniški EUR pa znašajo 0,50 % vrednosti investicijskega kupona. Navedeni vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos. Investicijski skladi družbe NLB Skladi niso bančna storitev in ne prinašajo zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v investicijske sklade tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah. Naše ocene so izdelane na podlagi javno dostopnih podatkov, za katere menimo, da so verodostojni, vendar pa za njihovo natančnost in celovitost ne jamčimo. Družbi NLB Skladi in NLB ne prevzemata odgovornosti za posledice odločitev, sprejetih na podlagi mnenj in informacij, ki jih vsebuje ta bilten. Omenjeni podatki v tem biltenu ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin niti javna ponudba vrednostnih papirjev, ampak le podatke in ocene, izdelane na podlagi javno dostopnih informacij, namenjene obveščanju zainteresiranih strank. NLB in družba NLB Skladi sta in bosta sklepali posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedene v tem biltenu, in z drugimi vrednostnimi papirji. V te vrednostne papirje in naložbene skupine nalagajo tudi investicijski skladi, ki jih upravlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Osebe, ki v tej publikaciji podajajo mnenja in komentarje glede dogodkov na kapitalskih trgih (in/ali z njimi povezane osebe), del osebnega premoženja neposredno ali posredno (prek investicijskih skladov) investirajo tudi v vrednostne papirje izdajateljev iz geografskih območij in/ali gospodarskih panog, v zvezi s katerimi podajajo mnenja. Nadzorna organa družbe NLB Skladi oziroma NLB sta Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana oziroma Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana. Priporočila izdajateljem niso bilo razkrita. Z izdajatelji, ki so predmet priporočil in analiz, ni pomembnejših kapitalskih povezav in ni drugih pomembnih finančnih interesov. NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, trži in sklepa življenjska zavarovanja. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d. in Banke Celje d.d. Banki pri tem nastopata kot zavarovalna posrednika ter za donose in izplačila glavnice ne jamčita. Naložbeno življenjsko zavarovanje ni depozit in ni vključeno v sistem zajamčenih vlog. Naložbeno življenjsko zavarovanje je zavarovanje, pri katerem je donos odvisen od gibanja vrednosti enot investicijskih skladov. Tveganje, da bi znesek izplačila naložbenega življenjskega zavarovanja lahko bil nižji od zneskov vplačila v naložbeno življenjsko zavarovanje, prevzema zavarovalec.
Nazaj

Kategorije


Avtor članka

Andreja Kandolf

specialistka za razvoj storitev, NLB Vita, d. d., Ljubljana

Vsi članki avtorja