31. 05. 2013

Premoženje v vzajemnih skladih je z institucionalnega vidika zelo varno naloženo. Denarna sredstva, ki jih vlagatelj vplača v posamezni podsklad krovnega sklada NLB Skladi, se prenesejo neposredno na posebni denarni račun podsklada pri skrbniški banki.

Premoženje podskladov krovnega sklada NLB Skladi je v skladu z zakonskozahtevo strogo ločeno od premoženja družbe NLB Skladi, d.o.o., in od premoženja skrbnika. Družba zaupravljanje in skrbnik morata ravnati neodvisno drug od drugega, vsak od njiju pa tako, da zagotavlja največje koristi imetnikom enot investicijskega sklada. Nadzor nad njima pa opravlja tudi ATVP. 

Slovar:
ATVP = Agencija za trg vrednostnih papirjev
DZU = družba za upravljanje (npr. NLB Skladi)
VP = vrednostni papirji

Nazaj

Kategorije


Avtor članka

Tjaša Brilej

vodja centra za pravne zadeve in nadzor zakonitosti poslovanja

Vsi članki avtorja