31. 12. 2019

Z letom 2020 se, v skladu z 132. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2), spreminja lestvica obdavčitve dobička iz kapitala, doseženega z odsvojitvijo vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.

Za odsvojitve od 1. 1. 2020 dalje se izračuna in plača dohodnina po stopnji 27,5 % (v 2019: 25 %). Stopnja dohodnine se znižuje vsakih pet let imetništva vrednostnih papirjev, drugih deležev in investicijskih kuponov ter znaša po dopolnjenih:

  • petih letih imetništva: 20 % (v 2019: 15 %),
  • desetih letih imetništva: 15 % (v 2019: 10 %),
  • petnajstih letih imetništva: 10 % (v 2019: 5 %),

Po dvajsetih letih imetništva je vlagatelj oproščen plačila dohodnine od dobička iz kapitala (ni spremembe v primerjavi z ureditvijo v 2019).

ZDoh-2 prinaša tudi spremembe glede upoštevanja normiranih stroškov, ki znižujejo davčno osnovo. Le-ti se odslej priznajo le pri pozitivni razliki med prodajno in nakupno vrednostjo, in sicer skladno z ZDoh-2 se normirani stroški priznajo največ v višini, ki ne sme preseči nižjega od:

  • seštevka 1% od nabavne vrednosti kapitala in 1% od vrednosti kapitala ob odsvojitvi, ali
  • pozitivne razlike med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi.
Nazaj